Law and the management of disasters: the challenge of resilience (936)

 

Description: Kết quả hình ảnh cho Law and the management of disasters: the

 

 

 

Biên soạn: Alexia Herwig and Marta Simoncini

Nhà xuất bản: New York: Routledge

Năm xuất bản: 2017

Vị trí tài liệu: Phòng đọc 2 – Giá số 14.

Thảm họa là tai hoạ do thiên nhiên hoặc con người gây ra, có tác động lớn đến đời sống xã hội. Chính vì vậy, quản lý thảm họa là vấn đề quan trọng với mỗi quốc gia và cần sự điều chỉnh của pháp luật. Cuốn sách Law and the management of disasters: the challenge of resilience” tập hợp bài viết của nhiều tác giả làm rõ vai trò của pháp luật trong các giai đoạn của quá trình quản lý thảm họa: đánh giá rủi ro, quản lý rủi ro, can thiệp khẩn cấp, phục hồi; việc xây dựng khả năng thích ứng với thảm họa. Cuốn sách gồm 4 phần:

Phần I - Đánh giá rủi ro: mối quan hệ giữa chiến lược quản lý đa rủi ro và hoạt động ứng phó với rủi ro, chu trình quản lý rủi ro, các vấn đề pháp lý đặt ra đối với hoạt động quản lý rủi ro; sự cố hạt nhân tại nhà máy Fukushima và hậu quả của sự cố đối với con người, nền kinh tế Nhật Bản; vai trò của pháp luật trong việc ứng phó với khủng hoảng về nguồn nước, mối quan hệ của các chủ thể pháp luật quốc tế trong việc giải quyết tranh chấp liên quan đến nguồn nước.

Phần II - Quy định về rủi ro: quy định về rủi ro thảm họa trong luật pháp của Liên minh châu Âu, hoạt động khai thác dầu khí và khí gas ngoài khơi; thách thức đối với các thành phố thông minh và các nhà hoạch định chính sách trong việc xây dựng khả năng thích ứng với thảm họa.

Phần III - Giảm thiểu thảm họa: đánh giá ưu điểm và hạn chế của Khung hành động Sendai về giảm thiểu rủi ro thiên tai; chính sách của Liên minh Châu Âu, Mỹ hướng tới việc giảm thiểu thảm họa và nâng cao khả năng thích ứng với thảm họa.

Phần IV - Phục hồi: sự điều chỉnh của Hiến pháp và pháp luật để xử lý khủng hoảng tài chính, vai trò của Luật Bồi thường thiệt hại trong việc bảo vệ xã hội và khắc phục các hiểm họa thảm khốc, vai trò của Chính phủ trong việc giải quyết các rủi ro thảm họa.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!