Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính (Theo Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017) (779)

 

 

 

Tác giả: TS. Nguyễn Kim Chi – TS. Đỗ Đức Hồng Hà

Nhà xuất bản: Công an Nhân dân

Năm xuất bản: 2018

Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 2 – Giá Luật Hình sự (số 18).

Quản lý hành chính là một bộ phận quan trọng của hoạt động quản lý xã hội. Tuy nhiên, hiệu quả của hoạt động này chưa cao do công tác đấu tranh, phòng chống tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính chưa triệt để. Vì vậy, việc nghiên cứu quy định của pháp luật về trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính là rất cần thiết. Cuốn sách Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính (Theo Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017”) của TS. Nguyễn Kim Chi và TS. Đỗ Đức Hồng Hà nghiên cứu những vấn đề lí luận và thực tiễn về trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lí hành chính, từ đó đưa ra yêu cầu và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.

Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

Chương 1. Những vấn đề lý luận về trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính: khái niệm, ý nghĩa, hình thức, cơ sở và điều kiện của trách nhiệm hình sự; quy định của Bộ luật Hình sự một số nước trên thế giới về trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính.

Chương 2. Quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính. Thực tiễn áp dụng hình phạt, biện pháp tư pháp, miễn trách nhiệm hình sự, hình phạt đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính. Phân tích hạn chế, sai sót, vi phạm trong áp dụng quy định này và nguyên nhân.

Chương 3. Yêu cầu tiếp tục hoàn thiện quy định của Bộ luật Hình sự về trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính trên phương diện chính trị, xã hội, thực tiễn xét xử, lý luận và lập pháp hình sự. Giải pháp bảo đảm áp dụng đúng quy định này: tăng cường giải thích, chú trọng phổ biến, giáo dục và hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng; đẩy mạnh xây dựng và áp dụng án lệ về trách nhiệm hình sự đối với các tội phạm trật tự quản lý hành chính.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!