Chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân (606)

      Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân ở địa phương, được bầu và chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương, cơ quan nhà nước cấp trên. Hiện nay, hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân ở nước ta còn chưa đáp ứng nhu cầu của người dân, đòi hỏi cần tiếp tục đổi mới hơn nữa nhằm phát huy vai trò giám sát tại địa phương.

      Dựa trên kết quả nghiên cứu đề tài QG.15.66 năm 2015 cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, cuốn sách "Chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân" do GS. TS. Nguyễn Đăng Dung chủ biên đi sâu phân tích cơ sở lý luận và hình thức thực hiện chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp. Cuốn sách gồm hai phần:

      Phần thứ nhất: Chức năng giám sát của Hội đồng địa phương trên thế giới: các vấn đề chung về Hội đồng địa phương và các mô hình tổ chức chính quyền địa phương; vai trò, khuôn khổ pháp lý, phạm vi, đối tượng, công cụ giám sát, các mối quan hệ ảnh hưởng đến hiệu quả giám sát của Hội đồng địa phương.

      Phần thứ hai: Chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân Việt Nam: các vấn đề chung về Hội đồng nhân dân, chức năng giám sát; quy định pháp luật; thực trạng hoạt động và giải pháp nâng cao hiệu quả chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân.

Sách xuất bản năm 2016; hiện có tại Trung tâm Thông tin - Thư viện - Phòng đọc 2 - Giá sách 02.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!