Labour Law in Sweden (502)

      Cuốn sách “Labour Law in Sweden”  của tác giả Axel Adlercreutz và Brigitta Nystrom mô tả và phân tích các mối quan hệ lao động cá nhân, quan hệ lao động tập thể dưới góc độ pháp lý và xu hướng phát triển của các mối quan hệ này; đặc biệt nội dung về hợp đồng lao động, đình chỉ hợp đồng, luật về sa thải được các tác giả trình bày chi tiết giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan về pháp luật lao động Thụy Điển.

      Cuốn sách gồm 23 chương, chia thành 3 phần:

      Những vấn đề chung: giới thiệu khái quát vị trí địa lý, dân số, kinh tế xã hội, chính trị, pháp luật của Thụy Điển; định nghĩa và khái niệm; nguồn của luật lao động; lịch sử phát triển pháp luật lao động Thụy Điển; vai trò của Chính phủ trong quản lý tiền lương, nhập cư, an sinh xã hội.

      Phần 1 - Quan hệ lao động cá nhân: hợp đồng lao động; quyền hạn và trách nhiệm của các bên; thời gian làm việc, nghỉ lễ, nghỉ ốm, nghỉ phép, nghỉ việc; thù lao và lợi ích của người lao động; chống phân biệt đối xử trong lao động; giải quyết tranh chấp lao động.

      Phần 2 - Quan hệ lao động tập thể: định nghĩa, vai trò, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của công đoàn; quyền đàm phán, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể; quy tắc giải quyết đình công bất hợp pháp, các tranh chấp công nghiệp; quan hệ thể chế, phương pháp hợp tác giữa các bên nhằm đảm bảo an toàn lao động và điều kiện làm việc cho người lao động,…

      Sách do Nhà xuất bản Wolters Kluwer Law & Business ấn hành năm 2015, hiện có tại Trung tâm Thông tin - Thư viện - Phòng đọc 2 - Giá số 13

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!