Business Law: Principles for today’s commercial environment (691)

 

     

      Tác giả: David P.Twomey, Stephanie M. Greene,                 Marianne Moody Jennings

      Năm xuất bản: 2017

      Nhà xuất bản: Cengage Learning

      Địa chỉ tài tài liệu:

      GVA 002463 – Phòng đọc 2 – Giá số 10

      

“Business Law: Principles for today’s commercial environment” cung cấp cho bạn đọc những kiến thức về pháp luật và môi trường pháp lý trong kinh doanh, giúp bạn nắm bắt các khái niệm, nguyên tắc pháp lý quan trọng, củng cố sự hiểu biết thông qua ví dụ thực tế về các vấn đề kinh doanh của Doanh nghiệp.

        Cuốn sách gồm  51 chương, chia thành 8 phần:

        Phần 1-  Môi trường pháp lý và xã hội của doanh nghiệp: bản chất và nguồn của pháp luật; hệ thống tòa án và các phương thức giải quyết tranh chấp trong thương mại; đạo đức kinh doanh; …

       Phần 2, 3,4 - Hợp đồng: bản chất và phân loại hợp đồng, sự hình thành, tính xác thực của hợp đồng; vi phạm hợp đồng, biện pháp hạn chế rủi ro khi vi phạm hợp đồng; bán, cho thuê hàng hóa; các công cụ chuyển nhượng.

        Phần 5 - Quan hệ vay –  cho vay:  bản chất của mối quan hệ vay – cho vay; bảo vệ người tiêu dùng; giao dịch bảo đảm đối với sở hữu cá nhân; …

        Phần 6, 7 - Đại lý và việc làm; tổ chức doanh nghiệp: các loại hình doanh nghiệp, thành lập công ty, quyền của cổ đông trong các tập đoàn, quy định về chứng khoán;…

       Phần 8 -  Sở hữu bất động sản: tính chất của bất động sản, luật môi trường và kiểm soát sử dụng đất.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!