Pháp luật về công vụ và đạo đức công vụ (866)

 

 

   

    Tác giả: Phạm Hồng Thái; Bùi Ngọc Sơn

    Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

    Năm xuất bản: 2014

    Địa chỉ tài liệu: DSVLHC 006585-9 -

                               Phòng đọc 2 – Giá 04.

   

Pháp luật về đạo đức công vụ là hệ thống các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của luật định thể hiện những chuẩn mực đạo đức công chức nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp phát triển đất nước, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Cuốn sách Pháp luật về công vụ và đạo đức công vụ” do GS.TS Phạm Hồng Thái chủ biên giúp cán bộ, công chức nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình, góp phần xây dựng một nền công vụ phục vụ nhân dân, phục vụ nhà nước ngày một chính quy, chuyên nghiệp hơn.

Cuốn sách gồm 5 chương: 

Hai chương đầu bàn về những triết lý căn bản về pháp luật, về đạo đức; phân tích các quan điểm khoa học khác nhau về pháp luật đạo đức, những biểu hiện và mối quan hệ mật thiết giữa chúng.

Hai chương tiếp theo, tác giả khái quát chế độ công vụ và các quan niệm khác nhau về công vụ; những quy tắc về xử sự, việc thực hiện các bổn phận nghĩa vụ của cán bộ công chức khi thi hành công vụ

Chương cuối cùng, tác giả trình bày sự điều chỉnh của pháp luật về đạo đức công vụ: các biện pháp nâng cao đạo đức công vụ nhằm trật tự hóa, đảm bảo sự hiệu quả, đúng mục tiêu của hoạt động công vụ, phù hợp với bản chất của nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!