Cải cách hành chính nhà nước – Lý luận và thực tiễn (678)

     

   Description: Cải cách hành chính nhà nước lý luận và thực tiễn

 

 

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải 

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia – Sự thật

Năm xuất bản: 2016

Địa chỉ tài liệu: DSVLHC 006620 - 24.

                  Phòng đọc 2 - Giá 03                         

Ở nước ta, cải cách hành chính nhà nước là yêu cầu cấp bách cần phải tiếp tục đẩy nhanh thực hiện nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tinh gọn tổ chức bộ máy nhà nước, phục vụ tốt nhất người dân và xã hội, xây dựng nền hành chính công chuyên nghiệp, hiệu quả.

 Nhằm cung cấp tài liệu nghiên cứu, tham khảo về cải cách hành chính, đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế còn tồn tại trong công cuộc cải cách hành chính ở nước ta, PGS. TS. Nguyễn Hữu Hải cùng đồng nghiệp biên soạn cuốn sách Cải cách hành chính nhà nước – Lý luận và thực tiễn”.

Cuốn sách trình bày các nội dung về quyền hành pháp trong hệ thống quyền lực nhà nước, cách tiếp cận, các mô hình hành chính nhà nước; tính tất yếu khách quan và xu hướng cải cách hành chính nhà nước trên thế giới. Cải cách hành chính nhà nước qua các thời kỳ: từ 1945 – 1986; 1986 – 2012; từ năm 2013 đến nay. Trong mỗi thời kỳ, cải cách hành chính đều được triển khai trên nhiều nội dung: cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy nhà nước từ trung ương tới địa phương, nâng cao chất lượng công vụ, công chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính,…Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đẩy mạnh cải cách dựa trên các bộ chỉ số cải cách hành chính để theo dõi, đánh giá quá trình triển khai và kết quả đầu ra của công tác này.

Mặc dù kết quả của cải cách hành chính chưa tương xứng với yêu cầu và mục tiêu đề ra nhưng đã góp phần không nhỏ vào những thành tựu phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên, các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý và hoạch định chính sách ở Việt Nam hiện nay.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!