Hoạch định và thực thi chính sách công (536)

               

               Tác giả: Lê Như Thanh – Lê Văn Hòa

               Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật

               Năm xuất bản: 2016

               Địa chỉ tài liệu: DSVCT 001826-30; Phòng đọc 1

               Giá: Chính trị.

 

Hoạch định chính sách là quá trình nghiên cứu xây dựng và ban hành chính sách để cho ra đời một chính sách có ảnh hưởng tốt đến đời sống kinh tế- xã hội. Thực thi chính sách là quá trình chuyển hóa ý muốn của chủ thể trong chính sách thành hiện thực với các đối tượng quản lí nhằm đạt được mục tiêu định hướng của nhà nướcNhằm góp phần giải quyết những vấn đề bức thiết và tăng chất lượng cuộc sống cho người dân TS. Lê Như Thanh, Lê Văn Hòa và tập thể tác giả ra mắt bạn đọc cuốn sách “Hoạch định và thực thi chính sách công”.

Cuốn sách gồm 6 chương:

Hai chương đầu, trình bày khái quát về chính sách công và hoạch định chính sách công: Khái niệm, vai trò, phân loại, chu trình chính sách công, chủ thể tham gia hoạch định chính sách công; yêu cầu, căn cứ, yếu tố ảnh hưởng, phương pháp đánh giá tác động nhằm xác định các vấn đề cần giải quyết để ra các giải pháp chính sách công tốt nhất.

Hai chương tiếp theo, phân tích những vấn đề chung về thực thi chính sách công, lựa chon công cụ, yêu cầu thực thi, quy trình triển khai, điều kiện, yếu tố ảnh hưởng. phương pháp tiếp cận thực thi chính sách công; trình bày khái niệm và phân loại các công cụ thực thi chính sách công; phân tích mô hình, các công cụ để lựa chọn chính sách công phù hợp.

Hai chương cuối, tác gả hướng dẫn lập chương trình, dự án thực thi chính sách công: nghiên cứu tính khả thi, lợi ích của việc lập dự án, quy trình thực hiện dự án, cách thức kiểm soát để dự án đạt được mục tiêu, hoàn thành đúng thời gian, phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật đề ra.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!