Pháp luật thuế - Lý luận, lịch sử, thực trạng và so sánh (717)

 

 

   

  Tác giả: Nguyễn Thị Lan Hương

    Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia - Sự thật

  Năm xuất bản: 2015

  Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 2 – Giá sách 13.

Nộp thuế là nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi tổ chức và cá nhân để tạo lập nguồn thu ngân sách cho Nhà nước. Ở nước ta, pháp luật về thuế được ban hành là cơ sở pháp lý quan trọng giúp Nhà nước điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong quá trình thu, nộp thuế giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và người nộp thuế, là công cụ ổn định nguồn thu, điều tiết nền kinh tế và đảm bảo công bằng xã hội.

Nhằm giúp bạn đọc có thêm nguồn tài liệu tham khảo, nghiên cứu về pháp luật thuế, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách “Pháp luật thuế - Lý luận, lịch sử, thực trạng và so sánh” do Tiến sỹ Nguyễn Thị Lan Hương biên soạn.

Cuốn sách gồm ba phần:

Phần I - Lý luận chung về thuế và pháp luật thuế: trình bày những vấn đề cơ bản về thuế và pháp luật thuế; nguyên tắc đánh thuế và các yêu cầu khi xây dựng pháp luật thuế; giới thiệu các nguồn của pháp luật thuế mà Việt Nam đã và đang áp dụng; khái quát pháp luật thuế ở nước ta qua các giai đoạn.

Phần II - Các luật thuế nội dung: phân tích những vấn đề lý luận cơ bản và nội dung của luật thuế thu nhập, thuế tiêu dùng, thuế xuất - nhập khẩu, thuế đất đai, tài nguyên và môi trường.

Phần III - Pháp luật về quản lý thuế: đề cập đến vấn đề quản lý thuế và pháp luật về quản lý thuế; nghĩa vụ nộp thuế của tổ chức, cá nhân; pháp luật về kiểm tra, thanh tra, cưỡng chế thi hành nghĩa vụ nộp thuế; xử phạt vi phạm, giải quyết khiếu nại liên quan đến thuế và pháp luật về tố tụng hành chính thuế.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

                                                                                                                                    Nguyễn Thị Như