Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam hiện nay (693)

 

Description: Kết quả hình ảnh cho Cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước của              các cơ quan

      

 

    Tác giả: Nguyễn Minh Đoan, Nguyễn Minh Đức,

    Nhà xuất bản: Hồng Đức

    Năm xuất bản: 2017

    Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 2 - Giá số: 01.

Kiểm soát quyền lực nhà nước là nội dung quan trọng trong Hiến pháp Việt Nam và thường xuyên được nhắc đến trong các hội nghị trung ương của Đảng. Đây là việc làm cần thiết để quyền lực nhà nước được tổ chức và sử dụng đúng đắn vì lợi ích của Nhân dân. Nhưng kiểm soát quyền lực như thế nào và đâu là giải pháp hiệu quả là vấn đề được tập thể tác giả PGS.TS. Nguyễn Minh Đoan, Nguyền Minh Đức, Tô Văn Hòa,… đề cập trong cuốn sách “Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam”.

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:

Phần I - Trình bày những vấn đề lý luận về cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam: khái quát chung về quyền lực, kiểm soát quyền lực nhà nước, khái niệm, đặc điểm, vai trò của cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, các thành tố và các yếu tố ảnh hưởng đến cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước.

Phần II - Thực trạng cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam: trình bày cơ sở chính trị và hiến định hiện hành; mô hình cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước; tổ chức, kiểm soát của các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam.

Phần III - Giải pháp hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam hiện nay: kiến nghị một số giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực nhà nước, để quyền lực nhà nước thực sự được kiểm soát, được sử dụng đúng mục đích, phù hợp với nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

                                                                                                                            Lại Cao Bằng