An ninh văn hóa ở Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn (711)

 

 

        

 

         Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Duy Bắc, TS. Vũ Thị Phương Hậu

          Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật

          Năm xuất bản: 2017

          Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 1 - Giá Văn hóa Giáo dục.        

                           

Xu thế giao lưu và hội nhập quốc tế ngày càng diễn ra sâu rộng, các luồng văn hóa đang tác động mạnh mẽ đến mọi phương diện của đời sống xã hội. Trong những dòng chảy văn hóa đó vừa có yếu tố tích cực, tiến bộ nhưng cũng có những yếu tố tiêu cực, nguy hại đối với các giá trị văn hóa dân tộc. Vì vậy, làm sao để đảm bảo an ninh văn hóa đang là vấn đề đặt ra đối với nước ta.

Nhằm làm rõ thực trạng an ninh văn hóa ở nước ta hiện nay, tìm ra phương phướng, giải pháp đảm bảo an ninh văn hóa, PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc, TS. Vũ Thị Phương Hậu cùng nhóm tác giả biên soạn cuốn sách An ninh văn hóa ở Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Cuốn sách trình bày một số vấn đề lý luận về an ninh văn hóa: Khái niệm, vai trò, mối quan hệ giữa an ninh văn hóa với an ninh trên các lĩnh vực khác. Thông qua khảo sát về  an ninh văn hóa trên một số lĩnh vực như: tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn học nghệ thuật,… tác giả đánh giá ưu điểm, hạn chế, thời cơ và thách thức của việc bảo đảm an ninh văn hóa ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Từ kinh nghiệm về đảm bảo an ninh văn hóa trong lịch sử Việt Nam, của một số nước trên thế giới như Vương quốc Anh, Cộng hòa Áo,.. và thực trạng an ninh văn hóa, tác giả đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh văn hóa của nước ta hiện nay.

Với những luận cứ khoa học và thực tiễn, cuốn sách góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo trong lĩnh vực văn hóa, là tài liệu tham khảo hữu ích đối với nhà khoa học, hoạch định chính sách và bạn đọc quan tâm.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

                                                                                                                   Hà Thị Ngọc