Danh sách bạn đọc mượn tài liệu quá hạn từ ngày 14/8 đến 18/8/2017

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

 
 

DANH SÁCH BẠN ĐỌC MƯỢN TÀI LIỆU QUÁ HẠN

                 Từ ngày 14/8 đến 18/8/2017

STT

Họ và tên

Mã số SV

Ghi chú

1

Nguyễn Khánh Ninh

391041

Nhắc nhở

2

Phùng Thị Ánh Tuyết

401810

Nhắc nhở

3

Lê Thị Thanh Nhàn

401803

Nhắc nhở

4

Tô Như Mây

391101

Nhắc nhở

5

Nguyễn Thị Ly

402143

Nhắc nhở

 

    Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2017

         NGƯỜI LẬP DANH SÁCH

 

              Nguyễn Thị Tươi