Thực hiện quyền hành pháp của Chính phủ theo Hiến pháp năm 2013 (200)

 

Description: Image result for Thực hiện quyền hành pháp của Chính phủ theo Hiến pháp năm 2013

 

 

Tác giả: Nguyễn Văn Hiển và tập thể tác giả

Năm xuất bản: 2017

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia – Sự thật

Địa chỉ tài liệu: Phòng mượn 1, Phòng đọc 2 – Giá số 02.

Quyền hành pháp là một phần của quyền lực Nhà nước được giao cho Chính phủ - cơ quan hành chính nhà nước cao nhất nhằm tổ chức việc thi hành pháp luật, hoạch định và điều hành chính sách quốc gia. Cuốn sách “Thực hiện quyền hành pháp của Chính phủ theo Hiến pháp năm 2013” do TS. Nguyễn Văn Hiển và tập thể tác giả giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về quyền hành pháp của Chính phủ, nội dung và phương thức để thực hiện chức năng này.

Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

Chương mở đầu trình bày khái niệm, đặc điểm của quyền hành pháp trong nhà nước pháp quyền; giới thiệu quyền hành pháp của Chính phủ trong nhà nước pháp quyền ở một số nước trên thế giới: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc,… ; vấn đề tổ chức thực hiện quyền hành pháp của Nhà nước Việt Nam theo Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2011).

 Chương tiếp theo là những phân tích của tác giả về quyền hành pháp và thực hiện quyền hành pháp của Chính phủ theo Hiến pháp năm 2013 và Luật tổ chức Chính phủ năm 2015; mối quan hệ giữa Chính phủ với các thiết chế khác trong thực thi quyền hành pháp và một số vấn đề ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền hành pháp của Chính phủ.

Chương cuối, tác giả đưa ra một số đề xuất, kiến nghị về hoàn thiện các thiết chế khác trong hệ thống chính trị nhằm bảo đảm thực hiện tốt quyền hành pháp của Chính phủ

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!