Các mô hình tuyển dụng công chức trên thế giới và định hướng ứng dụng cho Việt Nam (801)

 

cac mo hinh 59.jpg

 

 

Tác giả: TS. Đào Thị Thanh Thủy

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia Sự thật

Năm xuất bản: 2017

Địa chỉ tài liệu: DSVKT 003081 - 5

Phòng đọc 1 - Giá sách: Tham khảo Kinh tế.

Công chức là người trực tiếp thực hiện quyền lực Nhà nước về quản lý xã hội, đảm bảo thực thi pháp luật, là nhân tố quyết định hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính. Do đó, việc tuyển dụng công chức có trình độ chuyên môn, năng lực quản lý và phẩm chất đạo đức tốt là vấn đề quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Nhằm hướng tới một nền hành chính dân chủ, trong sạch vững mạnh và từng bước hiện đại hóa, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản cuốn sách “Các mô hình tuyển dụng công chức trên thế giới và định hướng ứng dụng cho Việt Nam”.

Cuốn sách gồm 3 chương:

Chương 1. Khái quát về mô hình tuyển dụng công chức: Cách thức tuyển dụng, yếu tố cấu thành, nội dung cơ bản trong mô hình tuyển dụng công chức. Giới thiệu các mô hình điển hình về tuyển dụng công chức trên thế giới hiện nay.

 Chương 2. Mô hình tuyển dụng công chức tại một số quốc gia trên thế giới: Nghiên cứu, phân tích 3 mô hình tuyển dụng công chức theo hệ thống chức nghiệp, theo hệ thống vị trí việc làm và mô hình hỗn hợp của Pháp, Nhật Bản, Hoa Kỳ,... Phân tích thực tiễn ứng dụng các mô hình tuyển dụng công chức này, đánh giá những ưu điểm, hạn chế của từng mô hình và đúc kết bài học kinh nghiệm có thể vận dụng cho Việt Nam.

Chương 3. Mô hình tuyển dụng công chức ở Việt Nam và định hướng ứng dụng: Trình bày thể chế tuyển dụng công chức ở nước ta qua các thời kỳ; thực trạng tuyển dụng công chức hiện nay và đề xuất đổi mới công tác tuyển dụng công chức theo mô hình hỗn hợp, kết hợp theo chức nghiệp và vị trí việc làm nhằm nâng cao chất lượng đầu vào và gia tăng kết quả thực thi công vụ, phục vụ yêu cầu hội nhập quốc tế của nước ta. 

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!