Tập quán pháp, tiền lệ pháp và việc đa dạng hóa hình thức pháp luật ở Việt Nam (756)

       Description: Tập quán pháp, tiền lệ pháp và việc đa dạng hóa hình thức pháp luật ở Việt Nam

 

 

  Tác giả: TS. Phan Nhật Thanh, Đỗ Minh Khôi,...

  Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

  Năm xuất bản: 2017

  Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc, Phòng mượn

                             - Giá: Lý luận nhà nước và pháp luật.

                            

Tiền lệ pháp và tập quán pháp là một trong những nguồn luật chính thức, được áp dụng rộng rãi trên thế giới, là nguồn chủ yếu và quan trọng trong hệ thống pháp luật Civil law như Pháp, Đức, Canada,... Trong những năm gần đây, Việt Nam đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng tập quán pháp và áp dụng tiền lệ trong hệ thống pháp luật.

Cuốn sách“Tập quán pháp, tiền lệ pháp và việc đa dạng hóa hình thức pháp luật ở Việt Nam” do tác giả Phan Nhật Thanh chủ biên và tập thể tác giả biên soạn, nghiên cứu việc áp dụng tập quán pháp, tiền lệ pháp ở Việt Nam dưới 2 góc độ lý luận và thực tiễn.

Về mặt lý luận, tác giả trình bày lý thuyết về nguồn luật ở Việt Nam và thế giới, đa dạng hóa pháp luật, cấy ghép pháp luật. Phân tích khái niệm, đặc điểm, vai trò, tiêu chuẩn của tập quán pháp và tiền lệ pháp; lịch sử áp dụng, phát triển của tập quán pháp và tiền lệ pháp ở Việt Nam, đánh giá mặt tích cực và hạn chế khi áp dụng nguồn luật này.

Về mặt thực tiễn, trên cơ sở đánh giá mặt tích cực, hạn chế của hệ thống pháp luật Việt Nam, nhu cầu thực tiễn của đất nước và xu hướng thế giới về việc đa dạng hóa pháp luật, tác giả đưa ra một số kiến nghị đối với việc xây dựng, áp dụng tập quán pháp và tiền lệ pháp nhằm đa dạng hóa hình thức pháp luật. Phân tích điều kiện, yêu cầu, cách thức và đánh giá những tác động đến hệ thống pháp luật Việt Nam khi áp dụng tập quán, án lệ và đa dạng hóa nguồn luật.

Sách là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các nhà lập pháp, hoạch định chính sách, giảng viên, sinh viên ngành luật và bạn đọc quan tâm.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!