A human rights framework for intellectual property, innovation and access to medicines (888)

 

 

 

Tác giả: Lee Joo-Young.

Nhà xuất bản: Ashgate.

Năm xuất bản: 2015.

Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 2 – Giá số 03.

          Cuốn sách A human rights framework for intellectual property, innovation and access to medicines trình bày tổng quan các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ, dược phẩm, tiếp cận dược phẩm dưới góc độ nhân quyền.

Chương 1, 2. Lịch sử phát triển của sáng chế; quan điểm về sáng chế: quan điểm về các quyền tự nhiên của con người, lợi ích kinh tế của sáng chế; tác động của sáng chế với cuộc sống con người và xu hướng phát triển khung pháp lý tiêu chuẩn về sáng chế.

Chương 3. Vấn đề bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong Hiệp định TRIPs (Hiệp định về các khía cạnh thương mại của quyền sở hữu trí tuệ): cách hiểu về Hiệp định TRIPs để phù hợp với các quy định của Công ước Viên 1980 về Hợp đồng mua bán hàng ghóa quốc tế; quy định về giấy phép bắt buộc; các biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Chương 4. Tiếp cận dược phẩm dưới góc độ nhân quyền: tiếp cận dược phẩm, dược phẩm thiết yếu là yếu tố của quyền được chăm sóc sức khỏe, quyền sống của con người; quyền tiếp cận dược phẩm theo tập quán quốc tế; trách nhiệm của các công ty dược phẩm trong việc bảo vệ quyền con người.

Chương 5. Quyền khoa học và văn hóa: sự hình thành quy định về quyền văn hóa và khoa học; quy định của Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa và Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế về quyền được hưởng lợi ích, ứng dụng của thành tựu khoa học; quyền được bảo vệ lợi ích vật chất và tinh thần từ các hoạt động khoa học, văn học, nghệ thuật mà người đó là tác giả.

Chương 6. Mối quan hệ giữa Hiệp định TRIPs và Luật Nhân quyền quốc tế về quyền tiếp cận dược phẩm: phân tích điểm tương đồng giữa Hiệp định TRIPs và quyền con người, điểm khác biệt giữa quyền sở hữu trí tuệ và quyền con người,...

Chương 7. Các quyền con người liên quan đến vấn đề sở hữu trí tuệ và tiếp cận dược phẩm; khung pháp lý quyền con người và mối quan hệ giữa quyền con người với vấn đề sở hữu trí tuệ, sáng kiến, tiếp cận dược phẩm.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!