Giáo trình
1D(075)
Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin :
Kí hiệu phân loại 1D(075)
Tác giả TT Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Nhan đề Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin : dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Bộ Giáo dục và Đào tạo ; Chủ biên: Phạm Văn Sinh, Phạm Quang Phan ; Nguyễn Viết Thông,... [et.al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội :Chính trị quốc gia,2009
Mô tả vật lý 491 tr. ;20,5 cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Triết học
Từ khóa tự do Học thuyết kinh tế
Từ khóa tự do Giá trị thặng dư
Từ khóa tự do Tư bản độc quyền
Từ khóa tự do Chủ nghĩa xã hội khoa học
Từ khóa tự do Duy vật biện chứng
Từ khóa tự do Duy vật lịch sử
Từ khóa tự do Sứ mệnh lịch sử
Từ khóa tự do Thế giới quan
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đăng Quang
Tác giả(bs) CN Dương, Văn Duyên,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Viết Thông,
Tác giả(bs) CN Đào, Phương Liên,
Tác giả(bs) CN Trần, Hùng,
Tác giả(bs) CN Đoàn, Đức Hiếu,
Tác giả(bs) CN Phạm, Quang Phan,
Tác giả(bs) CN Phạm, Văn Sinh,
Tác giả(bs) CN Vũ, Tình,
Giá tiền 32500
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGTM(993): MSVGTM 035173-412, MSVGTM 035414-543, MSVGTM 035545-862, MSVGTM 035864-900, MSVGTM 035902-10, MSVGTM 035912-54, MSVGTM 035956-6125, MSVGTM 036127-72
000 00000cam a2200000 a 4500
00114707
0021
00416876
008090331s2009 vm| ae 000 0 vie d
0091 0
039|a201609060941|bhanhlt|c201609060941|dhanhlt|y200903311051|zthaoct
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a1D(075)
090 |a1D(075)|bGIA 2009
1101 |aBộ Giáo dục và Đào tạo.
24510|aGiáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin :|bdành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh /|cBộ Giáo dục và Đào tạo ; Chủ biên: Phạm Văn Sinh, Phạm Quang Phan ; Nguyễn Viết Thông,... [et.al.]
260 |aHà Nội :|bChính trị quốc gia,|c2009
300 |a491 tr. ;|c20,5 cm.
653 |aGiáo trình
653 |aTriết học
653 |aHọc thuyết kinh tế
653 |aGiá trị thặng dư
653 |aTư bản độc quyền
653 |aChủ nghĩa xã hội khoa học
653 |aDuy vật biện chứng
653 |aDuy vật lịch sử
653 |aSứ mệnh lịch sử
653 |aThế giới quan
700 |aNguyễn, Đăng Quang
700 |aDương, Văn Duyên,|cTS
700 |aNguyễn, Viết Thông,|cTS
700 |aĐào, Phương Liên,|cPGS. TS
700 |aTrần, Hùng,|cTS
700 |aĐoàn, Đức Hiếu,|cPGS.TS
700 |aPhạm, Quang Phan,|cGS.TS.,|eChủ biên
700 |aPhạm, Văn Sinh,|cTS.,|eChủ biên
700 |aVũ, Tình,|cPGS.TS
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGTM|j(993): MSVGTM 035173-412, MSVGTM 035414-543, MSVGTM 035545-862, MSVGTM 035864-900, MSVGTM 035902-10, MSVGTM 035912-54, MSVGTM 035956-6125, MSVGTM 036127-72
890|a993|b8088|c0|d0
930 |aNguyễn Thị Ánh
950 |a32500
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVGTM 035173 Mượn sinh viên 1D(075) GIA 2009 Giáo trình 1 Hạn trả:18-06-2018
2 MSVGTM 035174 Mượn sinh viên 1D(075) GIA 2009 Giáo trình 2 Hạn trả:18-06-2018
3 MSVGTM 035175 Mượn sinh viên 1D(075) GIA 2009 Giáo trình 3
4 MSVGTM 035176 Mượn sinh viên 1D(075) GIA 2009 Giáo trình 4 Hạn trả:18-06-2018
5 MSVGTM 035177 Mượn sinh viên 1D(075) GIA 2009 Giáo trình 5
6 MSVGTM 035178 Mượn sinh viên 1D(075) GIA 2009 Giáo trình 6 Hạn trả:18-06-2018
7 MSVGTM 035179 Mượn sinh viên 1D(075) GIA 2009 Giáo trình 7 Hạn trả:18-06-2018
8 MSVGTM 035180 Mượn sinh viên 1D(075) GIA 2009 Giáo trình 8
9 MSVGTM 035181 Mượn sinh viên 1D(075) GIA 2009 Giáo trình 9
10 MSVGTM 035182 Mượn sinh viên 1D(075) GIA 2009 Giáo trình 10 Hạn trả:18-06-2018
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 100 
Không có liên kết tài liệu số nào