Giáo trình
1D(075)
Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin :
Kí hiệu phân loại 1D(075)
Tác giả TT Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Nhan đề Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin : dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Bộ Giáo dục và Đào tạo ; Chủ biên: Phạm Văn Sinh, Phạm Quang Phan ; Nguyễn Viết Thông,... [et.al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội :Chính trị quốc gia,2009
Mô tả vật lý 491 tr. ;20,5 cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Triết học
Từ khóa tự do Học thuyết kinh tế
Từ khóa tự do Giá trị thặng dư
Từ khóa tự do Tư bản độc quyền
Từ khóa tự do Chủ nghĩa xã hội khoa học
Từ khóa tự do Duy vật biện chứng
Từ khóa tự do Duy vật lịch sử
Từ khóa tự do Sứ mệnh lịch sử
Từ khóa tự do Thế giới quan
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đăng Quang
Tác giả(bs) CN Dương, Văn Duyên,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Viết Thông,
Tác giả(bs) CN Đào, Phương Liên,
Tác giả(bs) CN Trần, Hùng,
Tác giả(bs) CN Đoàn, Đức Hiếu,
Tác giả(bs) CN Phạm, Quang Phan,
Tác giả(bs) CN Phạm, Văn Sinh,
Tác giả(bs) CN Vũ, Tình,
Giá tiền 32500
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGTM(951): MSVGTM 035173-80, MSVGTM 035182-249, MSVGTM 035251-71, MSVGTM 035273-84, MSVGTM 035286-311, MSVGTM 035313-6, MSVGTM 035318-38, MSVGTM 035340-83, MSVGTM 035385-95, MSVGTM 035397-8, MSVGTM 035400-12, MSVGTM 035414-28, MSVGTM 035430-45, MSVGTM 035447-84, MSVGTM 035486-543, MSVGTM 035545-52, MSVGTM 035554-65, MSVGTM 035567-76, MSVGTM 035578-617, MSVGTM 035619-22, MSVGTM 035624-52, MSVGTM 035654-62, MSVGTM 035664-73, MSVGTM 035675-710, MSVGTM 035712-29, MSVGTM 035731-6, MSVGTM 035738-51, MSVGTM 035753-5, MSVGTM 035757-862, MSVGTM 035864-94, MSVGTM 035896-900, MSVGTM 035902-10, MSVGTM 035912, MSVGTM 035914-42, MSVGTM 035944-54, MSVGTM 035956-60, MSVGTM 035962, MSVGTM 035964-6003, MSVGTM 036005-30, MSVGTM 036032-7, MSVGTM 036039-42, MSVGTM 036044-50, MSVGTM 036052-61, MSVGTM 036063-82, MSVGTM 036084-101, MSVGTM 036104-10, MSVGTM 036112-25, MSVGTM 036127-46, MSVGTM 036148-72
000 00000cam a2200000 a 4500
00114707
0021
00416876
008090331s2009 vm| ae 000 0 vie d
0091 0
039|a201609060941|bhanhlt|c201609060941|dhanhlt|y200903311051|zthaoct
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a1D(075)
090 |a1D(075)|bGIA 2009
1101 |aBộ Giáo dục và Đào tạo.
24510|aGiáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin :|bdành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh /|cBộ Giáo dục và Đào tạo ; Chủ biên: Phạm Văn Sinh, Phạm Quang Phan ; Nguyễn Viết Thông,... [et.al.]
260 |aHà Nội :|bChính trị quốc gia,|c2009
300 |a491 tr. ;|c20,5 cm.
653 |aGiáo trình
653 |aTriết học
653 |aHọc thuyết kinh tế
653 |aGiá trị thặng dư
653 |aTư bản độc quyền
653 |aChủ nghĩa xã hội khoa học
653 |aDuy vật biện chứng
653 |aDuy vật lịch sử
653 |aSứ mệnh lịch sử
653 |aThế giới quan
700 |aNguyễn, Đăng Quang
700 |aDương, Văn Duyên,|cTS
700 |aNguyễn, Viết Thông,|cTS
700 |aĐào, Phương Liên,|cPGS. TS
700 |aTrần, Hùng,|cTS
700 |aĐoàn, Đức Hiếu,|cPGS.TS
700 |aPhạm, Quang Phan,|cGS.TS.,|eChủ biên
700 |aPhạm, Văn Sinh,|cTS.,|eChủ biên
700 |aVũ, Tình,|cPGS.TS
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGTM|j(951): MSVGTM 035173-80, MSVGTM 035182-249, MSVGTM 035251-71, MSVGTM 035273-84, MSVGTM 035286-311, MSVGTM 035313-6, MSVGTM 035318-38, MSVGTM 035340-83, MSVGTM 035385-95, MSVGTM 035397-8, MSVGTM 035400-12, MSVGTM 035414-28, MSVGTM 035430-45, MSVGTM 035447-84, MSVGTM 035486-543, MSVGTM 035545-52, MSVGTM 035554-65, MSVGTM 035567-76, MSVGTM 035578-617, MSVGTM 035619-22, MSVGTM 035624-52, MSVGTM 035654-62, MSVGTM 035664-73, MSVGTM 035675-710, MSVGTM 035712-29, MSVGTM 035731-6, MSVGTM 035738-51, MSVGTM 035753-5, MSVGTM 035757-862, MSVGTM 035864-94, MSVGTM 035896-900, MSVGTM 035902-10, MSVGTM 035912, MSVGTM 035914-42, MSVGTM 035944-54, MSVGTM 035956-60, MSVGTM 035962, MSVGTM 035964-6003, MSVGTM 036005-30, MSVGTM 036032-7, MSVGTM 036039-42, MSVGTM 036044-50, MSVGTM 036052-61, MSVGTM 036063-82, MSVGTM 036084-101, MSVGTM 036104-10, MSVGTM 036112-25, MSVGTM 036127-46, MSVGTM 036148-72
890|a951|b8111|c0|d0
930 |aNguyễn Thị Ánh
950 |a32500
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVGTM 036172 Mượn sinh viên 1D(075) GIA 2009 Giáo trình 993
2 MSVGTM 036171 Mượn sinh viên 1D(075) GIA 2009 Giáo trình 992
3 MSVGTM 036170 Mượn sinh viên 1D(075) GIA 2009 Giáo trình 991
4 MSVGTM 036169 Mượn sinh viên 1D(075) GIA 2009 Giáo trình 990
5 MSVGTM 036168 Mượn sinh viên 1D(075) GIA 2009 Giáo trình 989
6 MSVGTM 036167 Mượn sinh viên 1D(075) GIA 2009 Giáo trình 988
7 MSVGTM 036166 Mượn sinh viên 1D(075) GIA 2009 Giáo trình 987
8 MSVGTM 036165 Mượn sinh viên 1D(075) GIA 2009 Giáo trình 986 Hạn trả:19-02-2018
9 MSVGTM 036164 Mượn sinh viên 1D(075) GIA 2009 Giáo trình 985
10 MSVGTM 036163 Mượn sinh viên 1D(075) GIA 2009 Giáo trình 984
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 96 
Không có liên kết tài liệu số nào