Đề tài khoa học
34(V)122
Kiểm tra, rà soát, xử lí, hệ thống hoá văn bản qui phạm pháp luật :
BBK 34(V)122
BBK LH - 09 - 08/ĐHL - HN
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội.
Nhan đề Kiểm tra, rà soát, xử lí, hệ thống hoá văn bản qui phạm pháp luật :đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường /Trường Đại học Luật Hà Nội ; Bùi Thị Đào chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Ngọc Bích,... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội,2010
Mô tả vật lý 207 tr. ;28 cm.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Hành chính
Từ khóa tự do Quy phạm pháp luật
Từ khóa tự do Kiểm tra
Từ khóa tự do Đề tài khoa học
Từ khóa tự do Rà soát văn bản
Từ khóa tự do Xử lí văn bản
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Bích
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Đoan
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hồi
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Thái
Tác giả(bs) CN Đoàn, Thị Tố Uyên
Tác giả(bs) CN Bùi, Thị Đào,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênDKH(1): DSVDKH 000153
Tệp tin điện tử http://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/detaikhoahoc/captruong/2010/kiemtrarasoatxulihethonghoavanbanquiphamphapluat/akiemtrarasoatxulihethonghoavanbanquiphamphapluatthumbimage.jpg
000 00000cam a2200000 a 4500
00121074
0024
00423450
005201705251017
008110324s2010 vm| aed t 100 e vie d
0091 0
039|a20170525101710|bmaipt|c201311301625|dthaoct|y201103240924|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)122
088 |aLH - 09 - 08/ĐHL - HN
090 |a34(V)122|bKIÊ 2010
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội.
24510|aKiểm tra, rà soát, xử lí, hệ thống hoá văn bản qui phạm pháp luật :|bđề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Bùi Thị Đào chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Ngọc Bích,... [et al.]
260 |aHà Nội,|c2010
300 |a207 tr. ;|c28 cm.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Hành chính
653 |aQuy phạm pháp luật
653 |aKiểm tra
653 |aĐề tài khoa học
653 |aRà soát văn bản
653 |aXử lí văn bản
7001 |aNguyễn, Ngọc Bích
7001 |aNguyễn, Minh Đoan
7001 |aNguyễn, Thị Hồi
7001 |aNguyễn, Văn Thái
7001 |aĐoàn, Thị Tố Uyên
7001 |aBùi, Thị Đào,|cTS.,|eChủ nhiệm đề tài
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cDKH|j(1): DSVDKH 000153
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/detaikhoahoc/captruong/2010/kiemtrarasoatxulihethonghoavanbanquiphamphapluat/akiemtrarasoatxulihethonghoavanbanquiphamphapluatthumbimage.jpg
890|a1|b5|c1|d0
930 |aHà Thị Ngọc
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVDKH 000153 Đọc sinh viên 34(V)122 KIÊ 2010 Báo cáo khoa học 1
  1 of 1