Luận văn, Luận án
34(V)531
Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại tòa án nhân dân - Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động :
BBK 34(V)531
Tác giả CN Phạm, Thị Ban
Nhan đề Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại tòa án nhân dân - Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động :luận văn thạc sĩ luật học /Phạm Thị Ban ; TS. Nguyễn Thị Dung hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội,2012
Mô tả vật lý 69 tr. ;28 cm. +
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Kinh tế
Từ khóa tự do Tranh chấp thương mại
Từ khóa tự do Luật Tố tụng kinh tế
Từ khóa tự do Giải quyết tranh chấp
Từ khóa tự do Tranh chấp kinh doanh
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 005802-3
Tệp tin điện tử http://lib.hlu.edu.vn/WDownLoad.aspx?FileID=2069
000 00000cam a2200000 a 4500
00126746
0023
00429193
005201711011026
008121119s2012 vm| aed m 000 0 vie d
0091 0
039|a20171101102639|byenkt|c201310181457|dthaoct|y201211191427|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)531
090 |a34(V)531|bPH - B 2012
1001 |aPhạm, Thị Ban
24510|aGiải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại tòa án nhân dân - Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động :|bluận văn thạc sĩ luật học /|cPhạm Thị Ban ; TS. Nguyễn Thị Dung hướng dẫn
260 |aHà Nội,|c2012
300 |a69 tr. ;|c28 cm. +|efile tóm tắt.
502 |aLuận văn thạc sĩ luật học : Luật Kinh tế. 60 38 50. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2012
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Kinh tế
653 |aTranh chấp thương mại
653 |aLuật Tố tụng kinh tế
653 |aGiải quyết tranh chấp
653 |aTranh chấp kinh doanh
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 005802-3
856 |uhttp://lib.hlu.edu.vn/WDownLoad.aspx?FileID=2069
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2012/luatkinhte/phamthiban/aphamthibanthumbimage.jpg
890|a2|b13|c1|d0
930 |aVũ Thị Lương
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 005803 Đọc sinh viên 34(V)531 PH - B 2012 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 005802 Đọc sinh viên 34(V)531 PH - B 2012 Luận án, luận văn 1
  1 of 1