Bài trích
34(V)023
Chế độ công vụ thời hậu Lê và những gợi mở cho việc hoàn thiện chế độ công vụ hiện nay /
BBK 34(V)023
Tác giả CN Bùi, Thị Đào,
Nhan đề Chế độ công vụ thời hậu Lê và những gợi mở cho việc hoàn thiện chế độ công vụ hiện nay / Bùi Thị Đào
Tóm tắt Bài viết nêu vài nét về chế độ công cụ thời hậu Lê từ công thức Nho học - thi cử- quan trường xuyên suốt công vụ, việc sử dụng quan, lại luôn chú ý đến thực đức, thực tài, biên chế và chế độ đãi ngộ và những gợi mở cho việc hoàn thiện chế độ công vụ hiện nay.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Lịch sử nhà nước pháp luật
Từ khóa tự do Chế độ công vụ
Từ khóa tự do Thời hậu Lê
Nguồn trích Luật học.Trường Đại học Luật Hà Nội,Số 1/2015, tr. 3 - 11.
Tệp tin điện tử http://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tapchi/luathoc/2015/so01/anh/8thumbimage.jpg
000 00000cab a2200000 a 4500
00137106
0026
00439903
005201708151408
008150306s vm| ae a000 0 vie d
0091 0
039|a20170815140819|bmaipt|c20170815100517|dmaipt|y201503061404|zmaipt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)023
1001 |aBùi, Thị Đào,|cTS.
24510|aChế độ công vụ thời hậu Lê và những gợi mở cho việc hoàn thiện chế độ công vụ hiện nay /|cBùi Thị Đào
520 |aBài viết nêu vài nét về chế độ công cụ thời hậu Lê từ công thức Nho học - thi cử- quan trường xuyên suốt công vụ, việc sử dụng quan, lại luôn chú ý đến thực đức, thực tài, biên chế và chế độ đãi ngộ và những gợi mở cho việc hoàn thiện chế độ công vụ hiện nay.
653 |aViệt Nam
653 |aLịch sử nhà nước pháp luật
653 |aChế độ công vụ
653 |aThời hậu Lê
7730 |tLuật học.|dTrường Đại học Luật Hà Nội,|gSố 1/2015, tr. 3 - 11.
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tapchi/luathoc/2015/so01/anh/8thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào