Luận văn, Luận án
34(N441)202
Hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào - Một số bài học kinh nghiệm từ Việt Nam :
BBK 34(N441)202
Tác giả CN Volalath, Anousith
Nhan đề Hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào - Một số bài học kinh nghiệm từ Việt Nam :luận văn thạc sĩ luật học /Volalath Anousith ; PGS. TS. Trần Ngọc Dũng hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội,2015
Mô tả vật lý 77 tr. ;28 cm. +
Tóm tắt Trình bày khái quát sự phát triển của pháp luật về doanh nghiệp ở Lào. Phân tích thực trạng các quy định của pháp luật doanh nghiệp ở Lào, so sánh với pháp luật về doanh nghiệp của Việt Nam. Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp ở Lào trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của Việt Nam.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Luật Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Lào
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 006905-6
Tệp tin điện tử http://lib.hlu.edu.vn/WDownLoad.aspx?FileID=2757
000 00000cam a2200000 a 4500
00139273
0023
00442092
005201707170815
008150922s2015 vm| aed m 000 0 vie d
0091 0
039|a20170717081521|bmaipt|c201510131140|dluongvt|y201509221539|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(N441)202
090 |a34(N441)202|bVOL 2015
1001 |aVolalath, Anousith
24510|aHoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào - Một số bài học kinh nghiệm từ Việt Nam :|bluận văn thạc sĩ luật học /|cVolalath Anousith ; PGS. TS. Trần Ngọc Dũng hướng dẫn
260 |aHà Nội,|c2015
300 |a77 tr. ;|c28 cm. +|efile tóm tắt
502 |aLuận văn thạc sĩ luật học. Luật Kinh tế : 60 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2015
520 |aTrình bày khái quát sự phát triển của pháp luật về doanh nghiệp ở Lào. Phân tích thực trạng các quy định của pháp luật doanh nghiệp ở Lào, so sánh với pháp luật về doanh nghiệp của Việt Nam. Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp ở Lào trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của Việt Nam.
653 |aViệt Nam
653 |aDoanh nghiệp
653 |aLuật Doanh nghiệp
653 |aLào
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 006905-6
856 |uhttp://lib.hlu.edu.vn/WDownLoad.aspx?FileID=2757
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2015/luatkinhte/anousithvolalath/aanousithvolalaththumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 006906 Đọc sinh viên 34(N441)202 VOL 2015 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 006905 Đọc sinh viên 34(N441)202 VOL 2015 Luận án, luận văn 1
  1 of 1