Luận văn, Luận án
34(V)123.1 HO - TR 2016
Bản chất, phạm vi và vai trò của hoạt động công chứng ở Việt Nam :
BBK 34(V)123.1
Tác giả CN Hoàng, Thị Hồng Trang
Nhan đề Bản chất, phạm vi và vai trò của hoạt động công chứng ở Việt Nam :luận văn thạc sĩ luật học /Hoàng Thị Hồng Trang ; PGS. TS. Bùi Đăng Hiếu hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 81 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lý luận về công chứng, các hệ thống công chứng trên thế giới và hoạt động công chứng ở Việt Nam. Phân tích thực tiễn hoạt động công chứng ở Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về công chứng.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Hành chính
Từ khóa tự do Công chứng
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 007687-8
000 00000nam#a2200000ua#4500
00143598
0023
0042C84F4A2-9DE0-409F-9C4A-A41E0F2EA334
005201707051414
008161226s2016 vm vie
0091 0
039|a20170705141410|bmaipt|c20170313083520|dluongvt|y20161226084138|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
084 |a34(V)123.1|bHO - TR 2016
1001 |aHoàng, Thị Hồng Trang
24510|aBản chất, phạm vi và vai trò của hoạt động công chứng ở Việt Nam :|bluận văn thạc sĩ luật học /|cHoàng Thị Hồng Trang ; PGS. TS. Bùi Đăng Hiếu hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2016
300 |a81 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ luật học. Luật Hiến pháp và Luật Hành chính : 60 38 01 02. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2016
520 |aTrình bày những vấn đề lý luận về công chứng, các hệ thống công chứng trên thế giới và hoạt động công chứng ở Việt Nam. Phân tích thực tiễn hoạt động công chứng ở Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về công chứng.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Hành chính
653 |aCông chứng
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 007687-8
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2016/luatdansuvatotungdansu/hoangthihongtrang/ahoangthihongtrangthumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 007688 Đọc sinh viên 34(V)123.1 HO - TR 2016 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 007687 Đọc sinh viên 34(V)123.1 HO - TR 2016 Luận án, luận văn 1
  1 of 1