Luận văn, Luận án
34(V)311.4 TR - TH 2016
Hình thức của di chúc theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành – Những bất cập và kiến nghị :
BBK 34(V)311.4
Tác giả CN Triệu, Khắc Thái
Nhan đề Hình thức của di chúc theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành – Những bất cập và kiến nghị :luận văn thạc sĩ luật học /Triệu Khắc Thái ; PGS. TS. Đinh Văn Thanh hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội,2016
Mô tả vật lý 89 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lý luận về hình thức của di chúc. Nghiên cứu các quy định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành về hình thức của di chúc và thực tiễn áp dụng. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành các quy định về vấn đề này.
Từ khóa tự do Luật Dân sự
Từ khóa tự do Hình thức
Từ khóa tự do Di chúc
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 007765-6
000 00000nam#a2200000ua#4500
00144235
0023
0042E948876-7320-4350-8CC5-456CD0BBE760
005201703201801
008170310s2016 vm vie
0091 0
039|a20170320180205|bluongvt|c20170320175955|dluongvt|y20170310105119|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
084 |a34(V)311.4|bTR - TH 2016
1001 |aTriệu, Khắc Thái
24510|aHình thức của di chúc theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành – Những bất cập và kiến nghị :|bluận văn thạc sĩ luật học /|cTriệu Khắc Thái ; PGS. TS. Đinh Văn Thanh hướng dẫn
260 |aHà Nội,|c2016
300 |a89 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ luật học. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự: 60 38 01 03. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2016.
520 |aTrình bày những vấn đề lý luận về hình thức của di chúc. Nghiên cứu các quy định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành về hình thức của di chúc và thực tiễn áp dụng. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành các quy định về vấn đề này.
653 |aLuật Dân sự
653 |aHình thức
653 |aDi chúc
653|aViệt Nam
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 007765-6
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/ch22/luatdansu/trieukhacthaithumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 007766 Đọc sinh viên 34(V)311.4 TR - TH 2016 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 007765 Đọc sinh viên 34(V)311.4 TR - TH 2016 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào