Luận văn, Luận án
34(V)311.31 PH - H 2016
Hợp đồng mua bán nhà ở thương mại theo pháp luật hiện hành :
BBK 34(V)311.31
Tác giả CN Phan, Thị Minh Hảo
Nhan đề Hợp đồng mua bán nhà ở thương mại theo pháp luật hiện hành :luận văn thạc sĩ luật học /Phan Thị Minh Hảo ; PGS. TS. Đinh Văn Thanh hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội,2016
Mô tả vật lý 72 tr. ; cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lý luận về hợp đồng mua bán nhà ở thương mại. Nghiên cứu chế độ pháp lý về hợp đồng mua bán nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam, thực tiễn hoạt động mua bán nhà ở thương mại và đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Luật Dân sự
Từ khóa tự do Hợp đồng mua bán
Từ khóa tự do Nhà ở thương mại
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 007737-8
000 00000ncm#a2200000ui#4500
00144262
0023
0049A3A9472-A045-4A6E-BDE9-272AD18D8207
005201801091007
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20180109100646|bLUONGVT|c20170323084057|dluongvt|y20170310163755|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
084 |a34(V)311.31|bPH - H 2016
1001 |aPhan, Thị Minh Hảo
24510|aHợp đồng mua bán nhà ở thương mại theo pháp luật hiện hành :|bluận văn thạc sĩ luật học /|cPhan Thị Minh Hảo ; PGS. TS. Đinh Văn Thanh hướng dẫn
260 |aHà Nội,|c2016
300 |a72 tr. ; |ccm.
502 |aLuận văn thạc sĩ luật học. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự: 60 38 01 03. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2016.
520 |aTrình bày những vấn đề lý luận về hợp đồng mua bán nhà ở thương mại. Nghiên cứu chế độ pháp lý về hợp đồng mua bán nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam, thực tiễn hoạt động mua bán nhà ở thương mại và đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
653 |aLuật Dân sự
653 |aHợp đồng mua bán
653 |aNhà ở thương mại
653|aViệt Nam
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 007737-8
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/ch22/luatdansu/phanthiminhhaothumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 007738 Đọc sinh viên 34(V)311.31 PH - H 2016 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 007737 Đọc sinh viên 34(V)311.31 PH - H 2016 Luận án, luận văn 1
  1 of 1