Luận văn, Luận án
34(V)310.51 NG - H 2016
Bảo vệ quyền nhân thân trong lĩnh vực xuất bản - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn :
BBK 34(V)310.51
Tác giả CN Nguyễn, Văn Huy
Nhan đề Bảo vệ quyền nhân thân trong lĩnh vực xuất bản - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Văn Huy ; PGS. TS. Bùi Đăng Hiếu hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 90 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lý luận về quyền nhân thân, bảo vệ quyền nhân thân trong lĩnh vực xuất bản. Phân tích thực trạng các quy định của pháp luật hiện hành và thực tiễn thi hành về bảo vệ quyền nhân thân trong lĩnh vực xuất bản. Đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa tự do Xuất bản
Từ khóa tự do Quyền nhân thân
Từ khóa tự do Luật Dân sự
Từ khóa tự do Việt nam
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 007691-2
000 00000ncm#a2200000ua#4500
00144282
0023
004C2BB3F28-DE09-4842-94BD-A66EC89AE3F1
005201703201556
008170313s2016 vm vie
0091 0
039|a20170320155709|bluongvt|c20170317102842|dhuent|y20170313141757|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
084 |a34(V)310.51|bNG - H 2016
1001 |aNguyễn, Văn Huy
24510|aBảo vệ quyền nhân thân trong lĩnh vực xuất bản - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : |bluận văn thạc sĩ luật học / |cNguyễn Văn Huy ; PGS. TS. Bùi Đăng Hiếu hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2016
300 |a90 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ luật học. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự : 60 38 01 03. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2016
520 |aTrình bày những vấn đề lý luận về quyền nhân thân, bảo vệ quyền nhân thân trong lĩnh vực xuất bản. Phân tích thực trạng các quy định của pháp luật hiện hành và thực tiễn thi hành về bảo vệ quyền nhân thân trong lĩnh vực xuất bản. Đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
653 |aXuất bản
653 |aQuyền nhân thân
653|aLuật Dân sự
653|aViệt nam
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 007691-2
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/ch22/luatdansu/nguyenvanhuythumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 007692 Đọc sinh viên 34(V)310.51 NG - H 2016 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 007691 Đọc sinh viên 34(V)310.51 NG - H 2016 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào