Luận văn, Luận án
34(V)329.2 PH - D 2016
Pháp luật Việt Nam về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài với việc bảo vệ quyền trẻ em :
BBK 34(V)329.2
Tác giả CN Phạm, Mỹ Dung
Nhan đề Pháp luật Việt Nam về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài với việc bảo vệ quyền trẻ em :luận văn thạc sĩ luật học /Phạm Mỹ Dung ; TS. Vũ Đức Long hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội,2016
Mô tả vật lý 70 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lý luận về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và quyền trẻ em. Phân tích thực trạng các quy định của pháp luật Việt Nam về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và mối liên hệ với việc bảo vệ quyền trẻ em. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Luật Hôn nhân gia đình
Từ khóa tự do Nuôi con nuôi
Từ khóa tự do Quyền trẻ em
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 007717-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144283
0023
004CD4A1F4B-5EDA-45DA-AD5A-077401A5FCBC
005201707061421
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20170706142116|byenkt|c20170706141711|dyenkt|y20170313142629|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
084 |a34(V)329.2|bPH - D 2016
1001 |aPhạm, Mỹ Dung
24510|aPháp luật Việt Nam về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài với việc bảo vệ quyền trẻ em :|bluận văn thạc sĩ luật học /|cPhạm Mỹ Dung ; TS. Vũ Đức Long hướng dẫn
260 |aHà Nội,|c2016
300 |a70 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ luật học. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự: 60 38 01 03. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2016.
520 |aTrình bày những vấn đề lý luận về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và quyền trẻ em. Phân tích thực trạng các quy định của pháp luật Việt Nam về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và mối liên hệ với việc bảo vệ quyền trẻ em. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
653 |aLuật Hôn nhân gia đình
653 |aNuôi con nuôi
653 |aQuyền trẻ em
653|aViệt Nam
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 007717-8
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2016/luatquocte/phammydung/aphammydungthumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 007718 Đọc sinh viên 34(V)329.2 PH - D 2016 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 007717 Đọc sinh viên 34(V)329.2 PH - D 2016 Luận án, luận văn 1
  1 of 1