Luận văn, Luận án
34(V)311.33 PH - L 2016
Trách nhiệm bồi thường nhà nước trong lĩnh vực quản lý hành chính :
BBK 34(V)311.33
Tác giả CN Phạm, Thanh Loan
Nhan đề Trách nhiệm bồi thường nhà nước trong lĩnh vực quản lý hành chính :luận văn thạc sĩ luật học /Phạm Thanh Loan ; PGS. TS. Trần Thị Huệ hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 90 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lý luận về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý hành chính. Phân tích thực trạng quy định pháp luật hiện hành về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý hành chính. Đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật, từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Quản lý hành chính
Từ khóa tự do Bồi thường thiệt hại
Từ khóa tự do Luật Dân sự
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Trách nhiệm bồi thường
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 007689-90
000 00000nam#a2200000ua#4500
00144332
0023
004EC9C0E3F-BBFD-40E0-900F-E4859BBDB88F
005201703201816
008170315s2016 vm vie
0091 0
039|a20170320181724|bluongvt|c20170320180537|dluongvt|y20170315090153|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
084 |a34(V)311.33|bPH - L 2016
1001 |aPhạm, Thanh Loan
24510|aTrách nhiệm bồi thường nhà nước trong lĩnh vực quản lý hành chính :|bluận văn thạc sĩ luật học /|cPhạm Thanh Loan ; PGS. TS. Trần Thị Huệ hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2016
300 |a90 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ luật học. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự : 60 38 01 03. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2016
520 |aTrình bày những vấn đề lý luận về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý hành chính. Phân tích thực trạng quy định pháp luật hiện hành về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý hành chính. Đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật, từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
653 |aQuản lý hành chính
653 |aBồi thường thiệt hại
653|aLuật Dân sự
653|aViệt Nam
653|aTrách nhiệm bồi thường
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 007689-90
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/ch22/luatdansu/phamthanhloanthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 007690 Đọc sinh viên 34(V)311.33 PH - L 2016 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 007689 Đọc sinh viên 34(V)311.33 PH - L 2016 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào