Luận văn, Luận án
34(V)323.2 NG - V 2016
Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn :
BBK 34(V)323.2
Tác giả CN Nguyễn, Thị Hồng Vân
Nhan đề Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn :luận văn thạc sĩ luật học /Nguyễn Thị Hồng Vân ; TS. Nguyễn Thị Lan hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội,2016
Mô tả vật lý 87 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lý luận và pháp luật Việt Nam hiện hành về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Phân tích những vướng mắc trong thực tiễn áp dụng pháp luật về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Hôn nhân gia đình
Từ khóa tự do Tài sản chung
Từ khóa tự do Vợ chồng
Từ khóa tự do Chia tài sản chung
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 007723-4
000 00000nam#a2200000ua#4500
00144352
0023
004D2582584-6E28-4699-B986-71B2F4E6A281
005201707051541
008170329s2016 vm vie
0091 0
039|a20170705154102|bmaipt|c20170329171322|dhuent|y20170316082422|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
084 |a34(V)323.2|bNG - V 2016
1001 |aNguyễn, Thị Hồng Vân
24510|aChia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn :|bluận văn thạc sĩ luật học /|cNguyễn Thị Hồng Vân ; TS. Nguyễn Thị Lan hướng dẫn
260 |aHà Nội,|c2016
300 |a87 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ luật học. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự: 60 38 01 03. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2016.
520 |aTrình bày những vấn đề lý luận và pháp luật Việt Nam hiện hành về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Phân tích những vướng mắc trong thực tiễn áp dụng pháp luật về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Hôn nhân gia đình
653 |aTài sản chung
653|aVợ chồng
653|aChia tài sản chung
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 007723-4
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2016/luatdansuvatotungdansu/nguyenthihongvan/anguyenthihongvanthumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 007724 Đọc sinh viên 34(V)323.2 NG - V 2016 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 007723 Đọc sinh viên 34(V)323.2 NG - V 2016 Luận án, luận văn 1
  1 of 1