Tài liệu truy cập mởVăn bản pháp luật
342.023952
Constitution of Japan /
DDC 342.023952
Tác giả TT Japan
Nhan đề Constitution of Japan / Parliament of Japan
Thông tin xuất bản 1946
Mô tả vật lý 13 p.
Từ khóa tự do Nhật Bản
Từ khóa tự do Hiến pháp
Từ khóa tự do Luật Hiến pháp
Địa chỉ Thư Viện Đại học Luật Hà Nội
Tệp tin điện tử https://www.constituteproject.org/constitution/Japan_1946?lang=en
000 00000nam#a2200000u##4500
00146385
00294
0047D85827E-F5C3-49D1-841A-67D4275625C1
005201806130949
008171205s1946 ja eng
0091 0
039|a20180613094905|byenkt|c20180613094837|dyenkt|y20170907143104|zyenkt
0410 |aeng
044|aja
0820|a342.023952|223 ed.
1101|aJapan|bParliament
24510|aConstitution of Japan / |cParliament of Japan
260|c1946
300 |a13 p.
653 |aNhật Bản
653 |aHiến pháp
653|aLuật Hiến pháp
852 |aThư Viện Đại học Luật Hà Nội
856|uhttps://www.constituteproject.org/constitution/Japan_1946?lang=en

Không tìm thấy biểu ghi nào