Tài liệu truy cập mởVăn bản pháp luật
342.023594
Laos People's Democratic Repbublic's Constitution of 1991 with Amendments through 2003 /
DDC 342.023594
Tác giả TT Laos
Nhan đề Laos People's Democratic Repbublic's Constitution of 1991 with Amendments through 2003 / Parliament of Laos
Thông tin xuất bản 2003
Mô tả vật lý 25 p.
Từ khóa tự do Hiến pháp
Từ khóa tự do Lào
Từ khóa tự do Luật Hiến pháp
Địa chỉ Thư Viện Đại học Luật Hà Nội
Tệp tin điện tử https://www.constituteproject.org/constitution/Laos_2003?lang=en
000 00000nam#a2200000u##4500
00146387
00294
0045E7C10DF-3AFC-4807-8892-74C0277C289B
005201806130952
008171205s2003 ls eng
0091 0
039|a20180613095227|byenkt|c20180509101552|dYENKT|y20170907143759|zyenkt
0410 |aeng
044|als
0820|a342.023594|223 ed.
1101|aLaos|bParliament
24510|aLaos People's Democratic Repbublic's Constitution of 1991 with Amendments through 2003 / |cParliament of Laos
260 |c2003
300 |a25 p.
653 |aHiến pháp
653 |aLào
653|aLuật Hiến pháp
852 |aThư Viện Đại học Luật Hà Nội
856|uhttps://www.constituteproject.org/constitution/Laos_2003?lang=en

Không tìm thấy biểu ghi nào