Tài liệu truy cập mởVăn bản pháp luật
342.023595
Malaysia's Constitution of 1957 with Amendments through 2007 /
DDC 342.023595
Tác giả TT Malaysia
Nhan đề Malaysia's Constitution of 1957 with Amendments through 2007 / Parliament of Malaysia
Thông tin xuất bản 2007
Mô tả vật lý 161p.
Từ khóa tự do Hiến pháp
Từ khóa tự do Malaixia
Từ khóa tự do Luật Hiến pháp
Địa chỉ Thư Viện Đại học Luật Hà Nội
Tệp tin điện tử https://www.constituteproject.org/constitution/Malaysia_2007?lang=en
000 00000nam#a2200000u##4500
00146390
00294
004CCB96F58-CF7C-457A-98D1-70CB8DB439DB
005201806130953
008171205s2007 my eng
0091 0
039|a20180613095335|byenkt|c20180509101623|dYENKT|y20170907144834|zyenkt
0410 |aeng
044|amy
0820|a342.023595|223 ed.
1101|aMalaysia|bParliament
24510|aMalaysia's Constitution of 1957 with Amendments through 2007 / |cParliament of Malaysia
260 |c2007
300 |a161p.
653 |aHiến pháp
653 |aMalaixia
653|aLuật Hiến pháp
852 |aThư Viện Đại học Luật Hà Nội
856|uhttps://www.constituteproject.org/constitution/Malaysia_2007?lang=en

Không tìm thấy biểu ghi nào