Tài liệu truy cập mởVăn bản pháp luật
342.023595
Malaysia's Constitution of 1957 with Amendments through 2007
DDC 342.023595
Nhan đề Malaysia's Constitution of 1957 with Amendments through 2007
Thông tin xuất bản 2007
Mô tả vật lý 161p.
Từ khóa tự do Hiến pháp
Từ khóa tự do Malaixia
Từ khóa tự do Luật Hiến pháp
Địa chỉ Thư Viện Đại học Luật Hà Nội
000 00000nam#a2200000u##4500
00146390
00294
004CCB96F58-CF7C-457A-98D1-70CB8DB439DB
005201712050801
008171205s2007 my eng
0091 0
039|a20171205080134|byenkt|c20170919151808|dyenkt|y20170907144834|zyenkt
0410 |aeng
0820|a342.023595|223 ed.
245|aMalaysia's Constitution of 1957 with Amendments through 2007
260 |c2007
300 |a161p.
653 |aHiến pháp
653 |aMalaixia
653|aLuật Hiến pháp
852 |aThư Viện Đại học Luật Hà Nội

Không tìm thấy biểu ghi nào