Tài liệu truy cập mởVăn bản pháp luật
342.023591
Myanmar's Constitution of 2008 /
DDC 342.023591
Tác giả TT Myanmar
Nhan đề Myanmar's Constitution of 2008 / Parliament of Myanmar
Thông tin xuất bản 2008
Mô tả vật lý 130 p.
Từ khóa tự do Hiến pháp
Từ khóa tự do Mianma
Từ khóa tự do Luật Hiến pháp
Địa chỉ Thư Viện Đại học Luật Hà Nội
Tệp tin điện tử https://www.constituteproject.org/constitution/Myanmar_2008?lang=en
000 00000nac#a2200000u##4500
00146391
00294
0048D6BD205-41AD-422B-8EBD-1A074F5D73F4
005201806130956
008171205s2008 br eng
0091 0
039|a20180613095612|byenkt|c20180613095556|dyenkt|y20170907145016|zyenkt
0410 |aeng
044|abr
0820|a342.023591|223 ed.
1101|aMyanmar|bParliament
24510|aMyanmar's Constitution of 2008 / |cParliament of Myanmar
260 |c2008
300 |a130 p.
653 |aHiến pháp
653 |aMianma
653|aLuật Hiến pháp
852 |aThư Viện Đại học Luật Hà Nội
856|uhttps://www.constituteproject.org/constitution/Myanmar_2008?lang=en

Không tìm thấy biểu ghi nào