Tài liệu truy cập mởVăn bản pháp luật
342.023993
New Zealand's Constitution of 1852 with Amendments through 2014 /
DDC 342.023993
Tác giả TT New Zealand
Nhan đề New Zealand's Constitution of 1852 with Amendments through 2014 / Parliament of New Zealand
Thông tin xuất bản 2014
Mô tả vật lý 553 p.
Từ khóa tự do Hiến pháp
Từ khóa tự do Niu Dilơn
Từ khóa tự do Luật Hiến pháp
Địa chỉ Thư Viện Đại học Luật Hà Nội
Tệp tin điện tử https://www.constituteproject.org/constitution/New_Zealand_2014?lang=en
000 00000nam#a2200000u##4500
00146393
00294
00494CA1413-EF47-4381-AD4A-E45C0CB47889
005201806131114
008171205s2014 nz eng
0091 0
039|a20180613111446|byenkt|c20180509101817|dYENKT|y20170907145338|zyenkt
0410 |aeng
044|anz
0820|a342.023993|223 ed.
1101|aNew Zealand|bParliament
24510|aNew Zealand's Constitution of 1852 with Amendments through 2014 / |cParliament of New Zealand
260 |c2014
300 |a553 p.
653 |aHiến pháp
653 |aNiu Dilơn
653|aLuật Hiến pháp
852 |aThư Viện Đại học Luật Hà Nội
856|uhttps://www.constituteproject.org/constitution/New_Zealand_2014?lang=en

Không tìm thấy biểu ghi nào