Tài liệu truy cập mởVăn bản pháp luật
342.023952
The constitution of the republic of the Philippines /
DDC 342.023952
Tác giả TT Philippines
Nhan đề The constitution of the republic of the Philippines / Congress of the republic of the Philippines
Thông tin xuất bản 1987
Mô tả vật lý 61 p.
Từ khóa tự do Hiến pháp
Từ khóa tự do Philippin
Từ khóa tự do Luật Hiến pháp
Địa chỉ Thư Viện Đại học Luật Hà Nội
Tệp tin điện tử https://www.constituteproject.org/constitution/Philippines_1987?lang=en
000 00000nac#a2200000u##4500
00146517
00294
004987C5E74-4E7D-4CA1-8098-A8470DAA88EB
005201806131137
008171205s1987 ph eng
0091 0
039|a20180613113717|byenkt|c20180613113703|dyenkt|y20170911145612|zyenkt
0410 |aeng
044|aph
0820|a342.023952|223 ed.
1101|aPhilippines|bCongress
24510|aThe constitution of the republic of the Philippines / |cCongress of the republic of the Philippines
260 |c1987
300 |a61 p.
653 |aHiến pháp
653 |aPhilippin
653|aLuật Hiến pháp
852 |aThư Viện Đại học Luật Hà Nội
856|uhttps://www.constituteproject.org/constitution/Philippines_1987?lang=en

Không tìm thấy biểu ghi nào