Tài liệu truy cập mởVăn bản pháp luật
342.023599
The constitution of the republic of Poland /
DDC 342.023599
Tác giả TT Poland
Nhan đề The constitution of the republic of Poland / Congress of the republic of Poland
Thông tin xuất bản 1997
Mô tả vật lý 60 p.
Từ khóa tự do Hiến pháp
Từ khóa tự do Ba Lan
Từ khóa tự do Luật Hiến pháp
Địa chỉ Thư Viện Đại học Luật Hà Nội
Tệp tin điện tử https://www.constituteproject.org/constitution/Poland_2009?lang=en
000 00000nac#a2200000u##4500
00146518
00294
004BFF504BF-112E-4A4B-B32F-0C1B924131D2
005201806131153
008171205s1997 pl eng
0091 0
039|a20180613115331|byenkt|c20180613115231|dyenkt|y20170911150214|zyenkt
0410 |aeng
044|apl
0820|a342.023599|223 ed.
1101|aPoland|bCongress
24510|aThe constitution of the republic of Poland / |cCongress of the republic of Poland
260 |c1997
300 |a60 p.
653 |aHiến pháp
653 |aBa Lan
653|aLuật Hiến pháp
852 |aThư Viện Đại học Luật Hà Nội
856|uhttps://www.constituteproject.org/constitution/Poland_2009?lang=en

Không tìm thấy biểu ghi nào