Tài liệu truy cập mởVăn bản pháp luật
342.023469
Portugal's Constitution of 1976 with Amendments through 2005 /
DDC 342.023469
Tác giả TT Portugal
Nhan đề Portugal's Constitution of 1976 with Amendments through 2005 / Congress of Portugal
Thông tin xuất bản 2005
Mô tả vật lý 110 p.
Từ khóa tự do Hiến pháp
Từ khóa tự do Bồ Đào Nha
Từ khóa tự do Luật Hiến pháp
Địa chỉ Thư Viện Đại học Luật Hà Nội
Tệp tin điện tử https://www.constituteproject.org/constitution/Poland_2009?lang=en
000 00000nac#a2200000u##4500
00146520
00294
00476D18B51-07E2-48B1-A8D6-19C918E4CA57
005201806131157
008171205s2005 po eng
0091 0
039|a20180613115747|byenkt|c20180509102510|dYENKT|y20170911150518|zyenkt
0410 |aeng
044|apo
0820|a342.023469|223 ed.
1101|aPortugal|bCongress
24510|aPortugal's Constitution of 1976 with Amendments through 2005 / |cCongress of Portugal
260 |c2005
300 |a110 p.
653 |aHiến pháp
653 |aBồ Đào Nha
653|aLuật Hiến pháp
852 |aThư Viện Đại học Luật Hà Nội
856|uhttps://www.constituteproject.org/constitution/Poland_2009?lang=en

Không tìm thấy biểu ghi nào