Tài liệu truy cập mởVăn bản pháp luật
342.0235957
The constitution of the Republic of Singapore
DDC 342.0235957
Nhan đề The constitution of the Republic of Singapore
Thông tin xuất bản 1965
Mô tả vật lý 83 p.
Từ khóa tự do Hiến pháp
Từ khóa tự do Xingapo
Từ khóa tự do Luật Hiến pháp
Địa chỉ Thư Viện Đại học Luật Hà Nội
Tệp tin điện tử https://www.constituteproject.org/constitution/Singapore_2010?lang=en
000 00000nam#a2200000u##4500
00146524
00294
00432F4DD37-1938-4EDC-BDE4-7BEBA3A60816
005201805091026
008171205s1965 si eng
0091 0
039|a20180509102603|bYENKT|c20171205081008|dyenkt|y20170911152719|zyenkt
0410 |aeng
0820|a342.0235957|223 ed.
245|aThe constitution of the Republic of Singapore
260 |c1965
300 |a83 p.
653 |aHiến pháp
653 |aXingapo
653|aLuật Hiến pháp
852 |aThư Viện Đại học Luật Hà Nội
856|uhttps://www.constituteproject.org/constitution/Singapore_2010?lang=en

Không tìm thấy biểu ghi nào