Tài liệu truy cập mởVăn bản pháp luật
342.023593
Thailand's Constitution
DDC 342.023593
Nhan đề Thailand's Constitution
Thông tin xuất bản 2017
Mô tả vật lý 152 p.
Từ khóa tự do Hiến pháp
Từ khóa tự do Thái Lan
Từ khóa tự do Luật Hiến pháp
Địa chỉ Thư Viện Đại học Luật Hà Nội
Tệp tin điện tử https://www.constituteproject.org/constitution/Thailand_2017?lang=en
000 00000nam#a2200000u##4500
00146527
00294
00472A6BD30-8E6E-4F71-ADD0-775F2207B180
005201805091045
008171205s2017 th eng
0091 0
039|a20180509104504|bYENKT|c20180509104037|dYENKT|y20170911153336|zyenkt
0410 |aeng
0820|a342.023593|223 ed.
245|aThailand's Constitution
260|c2017
300 |a152 p.
653 |aHiến pháp
653 |aThái Lan
653|aLuật Hiến pháp
852 |aThư Viện Đại học Luật Hà Nội
856|uhttps://www.constituteproject.org/constitution/Thailand_2017?lang=en

Không tìm thấy biểu ghi nào