Tài liệu truy cập mởVăn bản pháp luật
342.023421
United Kingdom's Constitution of 1215 with Amendments through 2013
DDC 342.023421
Nhan đề United Kingdom's Constitution of 1215 with Amendments through 2013
Thông tin xuất bản 2013
Mô tả vật lý 709 p.
Từ khóa tự do Anh
Từ khóa tự do Hiến pháp
Từ khóa tự do Luật Hiến pháp
Địa chỉ Thư Viện Đại học Luật Hà Nội
Tệp tin điện tử https://www.constituteproject.org/constitution/United_Kingdom_2013?lang=en
000 00000nam#a2200000u##4500
00146534
00294
0042989F32F-A055-4047-B7ED-8C62D97D9F7B
005201805091044
008171205s2013 uik eng
0091 0
039|a20180509104435|bYENKT|c20171205081132|dyenkt|y20170911154031|zyenkt
0410 |aeng
0820|a342.023421|223 ed.
245|aUnited Kingdom's Constitution of 1215 with Amendments through 2013
260 |c2013
300 |a709 p.
653 |aAnh
653 |aHiến pháp
653|aLuật Hiến pháp
852 |aThư Viện Đại học Luật Hà Nội
856|uhttps://www.constituteproject.org/constitution/United_Kingdom_2013?lang=en

Không tìm thấy biểu ghi nào