Sách tham khảo
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử /
Tác giả TT Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Nhan đề Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử / Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng ; Đặng Xuân Kỳ tổng chủ biên ; Song Thành phó tổng chủ biên
Lần xuất bản Xuất bản lần thứ 3, có sửa chữa, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016
Mô tả vật lý 10 tập. ; 24 cm.
Tóm tắt Ghi chép lại theo trình tự thời gian các sự việc, lời nói, bài viết, hành động, sinh hoạt, giao tiếp ... của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thời đại, đất nước, dân tộc, giai cấp, gia đình, họ hàng, bạn hữu, kẻ thù,...
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Tiểu sử
Từ khóa tự do Sự nghiệp cách mạng
Từ khóa tự do Hồ Chí Minh,-1890-1969
Tác giả(bs) CN Chương Thâu,
Tác giả(bs) CN Song Thành,
Tác giả(bs) CN Lê, văn Tích,
Tác giả(bs) CN Đặng, Xuân Kỳ,
Tác giả(bs) CN Ngô, Văn Tuyển,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Huy Hoan,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Kim Dung,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Trọng Thụ,
Tác giả(bs) CN Phạm, Hồng Chương,
Tác giả(bs) CN Trần, Minh Trưởng,
000 00000nam#a2200000ui#4500
00146835
0022
00426C478E0-E73D-4AE0-850D-9FD0C3561845
005201710301516
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20171030151654|bluongvt|c20171030115122|dluongvt|y20171029151415|zluongvt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
1101 |aHọc viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.|bViện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng
24510|aHồ Chí Minh biên niên tiểu sử /|cHọc viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng ; Đặng Xuân Kỳ tổng chủ biên ; Song Thành phó tổng chủ biên
250 |aXuất bản lần thứ 3, có sửa chữa, bổ sung
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia - Sự thật, |c2016
300 |a10 tập. ; |c24 cm.
505|tTập 1. 1890 - 1929 /|rNguyễn Huy Hoan chủ biên ; Chương Thâu, ... [et al.] --|tTập 3. 1945 - 1946/|rLê Văn Tích chủ biên ; Phạm Hồng Chương, ... [et al.] --|tTập 5. 1951 - 1954 /|rChủ biên: Trần Minh Chưởng, Lê Văn Tích ; Nguyễn Thị Kim Dung, ... [et al.]
520 |aGhi chép lại theo trình tự thời gian các sự việc, lời nói, bài viết, hành động, sinh hoạt, giao tiếp ... của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thời đại, đất nước, dân tộc, giai cấp, gia đình, họ hàng, bạn hữu, kẻ thù,...
653 |aViệt Nam
653 |aTiểu sử
653 |aSự nghiệp cách mạng
653 |aHồ Chí Minh,|d1890-1969
7000 |aChương Thâu,|cPGS. TS.|eBiên soạn
7000 |aSong Thành,|cGS.|ePhó tổng chủ biên
7001 |aLê, văn Tích,|cPGS. TS.|eChủ biên
7001 |aĐặng, Xuân Kỳ,|cGS.|eTổng chủ biên
7001 |aNgô, Văn Tuyển,|eBiên soạn
7001 |aNguyễn, Huy Hoan,|cChủ biên
7001 |aNguyễn, Thị Kim Dung,|cTS.|eBiên soạn
7001 |aNguyễn, Trọng Thụ,|eBiên soạn
7001 |aPhạm, Hồng Chương,|cPGS. TS.|eBiên soạn
7001 |aTrần, Minh Trưởng,|cTS.|eChủ biên
890|a0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào