Đề tài khoa học
34.013 CƠ 2015
Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam hiện nay :
BBK 34.013
Tác giả TT Bộ Tư pháp.
Nhan đề Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam hiện nay :đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ /Bộ Tư pháp. Viện Khoa học pháp lý ; Nguyễn Minh Đoan chủ nhiệm đề tài ; Lại Thị Phương Thảo thư ký đề tài ; Nguyễn Minh Đức, ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2015
Mô tả vật lý 335 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Tập hợp 13 chuyên đề nghiên cứu những vấn đề lý luận chung và thực trạng cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam; đưa ra quan điểm, giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Quyền lực nhà nước
Từ khóa tự do Lý luận nhà nước pháp luật
Từ khóa tự do Cơ quan nhà nước
Từ khóa tự do Kiểm soát quyền lực nhà nước
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Đức
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Đoan,
Tác giả(bs) CN Lại, Thị Phương Thảo,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đức Mai,
Tác giả(bs) CN Vũ, Thu Hạnh,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thị Ngân,
Tác giả(bs) CN Phạm, Mạnh Hùng,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Năm,
Tác giả(bs) CN Vũ, Thư,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hồi,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Quang,
Tác giả(bs) CN Dương, Thanh Mai,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Minh Hiếu,
Tác giả(bs) CN Tô, Văn Hòa,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênDKH(1): DSVDKH 000352
000 00000nam#a2200000ua#4500
00147130
0024
00488706909-8FB5-4B27-8AEA-B06018862A7F
005201712221601
008171212s2015 vm vie
0091 0
039|a20171222160150|bluongvt|c20171212104607|dhuent|y20171212083720|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34.013|bCƠ 2015
1101 |aBộ Tư pháp.|bViện Khoa học pháp lý
24510|aCơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam hiện nay :|bđề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ /|cBộ Tư pháp. Viện Khoa học pháp lý ; Nguyễn Minh Đoan chủ nhiệm đề tài ; Lại Thị Phương Thảo thư ký đề tài ; Nguyễn Minh Đức, ... [et al.]
260 |aHà Nội, |c2015
300 |a335 tr. ; |c28 cm.
520 |aTập hợp 13 chuyên đề nghiên cứu những vấn đề lý luận chung và thực trạng cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam; đưa ra quan điểm, giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam hiện nay.
653 |aViệt Nam
653 |aQuyền lực nhà nước
653 |aLý luận nhà nước pháp luật
653 |aCơ quan nhà nước
653 |aKiểm soát quyền lực nhà nước
7001 |aNguyễn, Minh Đức
7001 |aNguyễn, Minh Đoan,|cPGS. TS.,|eChủ nhiệm đề tài
7001 |aLại, Thị Phương Thảo,|cThS.,|eThư ký đề tài
7001|aNguyễn, Đức Mai,|cTS.
7001|aVũ, Thu Hạnh,|cPGS. TS.
7001|aHoàng, Thị Ngân,|cTS.
7001|aPhạm, Mạnh Hùng,|cTS.
7001|aNguyễn, Văn Năm,|cTS.
7001|aVũ, Thư,|cPGS. TS.
7001|aNguyễn, Thị Hồi,|cPGS. TS.
7001|aNguyễn, Văn Quang,|cTS.
7001|aDương, Thanh Mai,|cTS.
7001|aHoàng, Minh Hiếu,|cTS.
7001|aTô, Văn Hòa,|cPGS. TS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cDKH|j(1): DSVDKH 000352
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVDKH 000352 Đọc sinh viên 34.013 CƠ 2015 Báo cáo khoa học 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào