Đề tài khoa học
378(V) NGH 2015
Nghiên cứu xây dựng hệ thống chuẩn đầu ra cho các bậc đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội :
BBK 378(V)
Tác giả TT Bộ Tư pháp.
Nhan đề Nghiên cứu xây dựng hệ thống chuẩn đầu ra cho các bậc đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội :đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2014 - 2015 /Bộ Tư pháp. Viện Khoa học pháp lý ; Bùi Đăng Hiếu chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Ngọc Hòa, ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2015
Mô tả vật lý 562 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Tập hợp 12 chuyên đề nghiên cứu những vấn đề lý luận chung và thực tiễn xây dựng, đánh giá chuẩn đầu ra ngành luật ở Việt Nam và một số nước trên thế giới, từ đó đề xuất kinh nghiệm đối với Trường Đại học Luật Hà Nội.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Ngành luật
Từ khóa tự do Giáo dục đại học
Từ khóa tự do Chuẩn đầu ra
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Hòa,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đức Ngọc,
Tác giả(bs) CN Bùi, Đăng Hiếu,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hữu Chí,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Quang,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Tuyến,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thu Hiền,
Tác giả(bs) CN Đàm, Quang Ngọc,
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Bích Đào
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Hằng,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênDKH(1): DSVDKH 000351
000 00000nam#a2200000ua#4500
00147131
0024
0047A329B51-7B4C-4781-A7C4-3017DF5AF034
005201712221611
008171212s2015 vm vie
0091 0
039|a20171222161155|bluongvt|y20171212091053|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a378(V)|bNGH 2015
1101 |aBộ Tư pháp.|bViện Khoa học pháp lý
24510|aNghiên cứu xây dựng hệ thống chuẩn đầu ra cho các bậc đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội :|bđề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2014 - 2015 /|cBộ Tư pháp. Viện Khoa học pháp lý ; Bùi Đăng Hiếu chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Ngọc Hòa, ... [et al.]
260 |aHà Nội, |c2015
300 |a562 tr. ; |c28 cm.
520 |aTập hợp 12 chuyên đề nghiên cứu những vấn đề lý luận chung và thực tiễn xây dựng, đánh giá chuẩn đầu ra ngành luật ở Việt Nam và một số nước trên thế giới, từ đó đề xuất kinh nghiệm đối với Trường Đại học Luật Hà Nội.
653 |aViệt Nam
653 |aNgành luật
653 |aGiáo dục đại học
653 |aChuẩn đầu ra
7001 |aNguyễn, Ngọc Hòa,|cGS. TS.
7001 |aNguyễn, Đức Ngọc,|cThS.
7001 |aBùi, Đăng Hiếu,|cPGS. TS.,|eChủ nhiệm đề tài
7001|aNguyễn, Hữu Chí,|cPGS. TS.
7001|aNguyễn, Văn Quang,|cTS.
7001|aNguyễn, Văn Tuyến,|cTS.
7001|aNguyễn, Thị Thu Hiền,|cTS.
7001|aĐàm, Quang Ngọc,|cThS.
7001|aLê, Thị Bích Đào
7001|aPhạm, Thị Hằng,|cThS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cDKH|j(1): DSVDKH 000351
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVDKH 000351 Đọc sinh viên 378(V) NGH 2015 Báo cáo khoa học 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào