Đề tài khoa học
34(V)41 XÂY 2014
Xây dựng và chuẩn hóa các thuật ngữ Luật Hình sự phục vụ việc sửa đổi cơ bản, toàn diện BLHS Việt Nam :
BBK 34(V)41
Tác giả TT Bộ Tư Pháp.
Nhan đề Xây dựng và chuẩn hóa các thuật ngữ Luật Hình sự phục vụ việc sửa đổi cơ bản, toàn diện BLHS Việt Nam :đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2013 - 2014 /Bộ Tư pháp. Viện Khoa học pháp lý ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Tuyết Mai thư ký đề tài ; Lê Thị Sơn, ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2014
Mô tả vật lý 386 tr. : minh họa ; 28 cm.
Tóm tắt Tập hợp 13 chuyên đề nghiên cứu, đánh giá việc sử dụng các thuật ngữ Luật Hình sự trong Bộ luật Hình sự Việt Nam và trong các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; so sánh các thuật ngữ Luật Hình sự trong Bộ luật Hình sự Việt Nam và Bộ luật Hình sự của một số nước như: Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp…
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Hình sự
Từ khóa tự do Thuật ngữ
Từ khóa tự do Bộ luật Hình sự
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Sơn,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Hòa,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Tuyết Mai,
Tác giả(bs) CN Trần, Văn Dũng,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thuận,
Tác giả(bs) CN Dương, Tuyết Miên,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Khắc Hải,
Tác giả(bs) CN Đào, Lệ Thu,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Văn Hùng,
Tác giả(bs) CN Lâm, Tiến Dũng,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thanh Tân,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Hương,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênDKH(1): DSVDKH 000349
000 00000nam#a2200000ua#4500
00147133
0024
00437343A13-C957-485C-B077-D44598DECC3D
005201712221509
008171212s2014 vm vie
0091 0
039|a20171222150933|bluongvt|c20171222150426|dluongvt|y20171212104010|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)41|bXÂY 2014
1101 |aBộ Tư Pháp.|bViện Khoa học pháp lý
24510|aXây dựng và chuẩn hóa các thuật ngữ Luật Hình sự phục vụ việc sửa đổi cơ bản, toàn diện BLHS Việt Nam :|bđề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2013 - 2014 /|cBộ Tư pháp. Viện Khoa học pháp lý ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Tuyết Mai thư ký đề tài ; Lê Thị Sơn, ... [et al.]
260 |aHà Nội, |c2014
300 |a386 tr. : |bminh họa ; |c28 cm.
520 |aTập hợp 13 chuyên đề nghiên cứu, đánh giá việc sử dụng các thuật ngữ Luật Hình sự trong Bộ luật Hình sự Việt Nam và trong các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; so sánh các thuật ngữ Luật Hình sự trong Bộ luật Hình sự Việt Nam và Bộ luật Hình sự của một số nước như: Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp…
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Hình sự
653 |aThuật ngữ
653 |aBộ luật Hình sự
7001 |aLê, Thị Sơn,|cPGS. TS.
7001 |aNguyễn, Ngọc Hòa,|cGS. TS.,|eChủ nhiệm đề tài
7001 |aNguyễn, Tuyết Mai,|cTS.,|eThư ký đề tài
7001|aTrần, Văn Dũng,|cTS.
7001|aNguyễn, Thị Thuận,|cTS.
7001|aDương, Tuyết Miên,|cPGS. TS.
7001|aNguyễn, Khắc Hải,|cTS.
7001|aĐào, Lệ Thu,|cTS.
7001|aHoàng, Văn Hùng,|cTS.
7001|aLâm, Tiến Dũng,|cThS.
7001|aNguyễn, Thanh Tân,|cTS.
7001|aNguyễn, Văn Hương,|cTS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cDKH|j(1): DSVDKH 000349
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVDKH 000349 Đọc sinh viên 34(V)41 XÂY 2014 Báo cáo khoa học 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào