Sách tham khảo
9(V) VU - N 2017
Cách mạng Việt Nam trên bàn cờ quốc tế - Lịch sử và vấn đề :
Kí hiệu phân loại 9(V)
Tác giả CN Vũ, Dương Ninh
Nhan đề Cách mạng Việt Nam trên bàn cờ quốc tế - Lịch sử và vấn đề : sách tham khảo / Vũ Dương Ninh
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017
Mô tả vật lý 344 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu một số vấn đề nổi bật về quan hệ đối ngoại của Việt Nam, mối liên hệ giữa Việt Nam và thế giới, giữa cách mạng Việt Nam với các lực lượng bên ngoài thông qua việc phân tích các giai đoạn lịch sử: kháng chiến chống Pháp; kháng chiến chống Mỹ; công cuộc xây dựng đất nước, bảo vệ biên giới và hội nhập quốc tế.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Cách mạng Việt Nam
Từ khóa tự do Quan hệ đối ngoại
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLS(3): DSVLS 000686-8
000 00000nam#a2200000ua#4500
00147836
0022
0049264D92C-4040-4F5F-867A-A3499EB15C12
005201802081504
008180207s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786045733363|c100000
039|a20180208150402|bhiennt|c20180207162729|dhuent|y20180207144101|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a9(V)|bVU - N 2017
1001 |aVũ, Dương Ninh|cGS. NGND.
24510|aCách mạng Việt Nam trên bàn cờ quốc tế - Lịch sử và vấn đề :|bsách tham khảo /|cVũ Dương Ninh
250 |aTái bản lần thứ 1
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2017
300 |a344 tr. ; |c24 cm.
520 |aNghiên cứu một số vấn đề nổi bật về quan hệ đối ngoại của Việt Nam, mối liên hệ giữa Việt Nam và thế giới, giữa cách mạng Việt Nam với các lực lượng bên ngoài thông qua việc phân tích các giai đoạn lịch sử: kháng chiến chống Pháp; kháng chiến chống Mỹ; công cuộc xây dựng đất nước, bảo vệ biên giới và hội nhập quốc tế.
653 |aViệt Nam
653 |aLịch sử
653 |aCách mạng Việt Nam
653 |aQuan hệ đối ngoại
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLS|j(3): DSVLS 000686-8
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2017/chinhtriquocgiasuthat/cachmangvietnamtrenbancoquoctelichsuvavandethumbimage.jpg
890|a3
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLS 000688 Đọc sinh viên 9(V) VU - N 2017 Sách tham khảo 3
2 DSVLS 000687 Đọc sinh viên 9(V) VU - N 2017 Sách tham khảo 2
3 DSVLS 000686 Đọc sinh viên 9(V) VU - N 2017 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào