Sách tham khảo
34(V)209 NG - T 2017
Pháp luật về hạn chế cạnh tranh trong hoạt động nhượng quyền thương mại ở Việt Nam - Từ tư duy pháp lý của EU và Hoa Kỳ đến kinh nghiệm lập pháp của Việt Nam :
Kí hiệu phân loại 34(V)209
Tác giả CN Nguyễn, Thị Tình
Nhan đề Pháp luật về hạn chế cạnh tranh trong hoạt động nhượng quyền thương mại ở Việt Nam - Từ tư duy pháp lý của EU và Hoa Kỳ đến kinh nghiệm lập pháp của Việt Nam : sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Tình
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017
Mô tả vật lý 216 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề lý luận về hoạt động nhượng quyền thương mại, hạn chế cạnh tranh và pháp luật hạn chế cạnh tranh trong hoạt động nhượng quyền thương mại. Nghiên cứu quan điểm về kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh trong hoạt động thương mại của Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ; vấn đề xác định thị trường liên quan, kiểm soát hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường trong hoạt động nhượng quyền thương mại.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Mỹ
Từ khóa tự do Liên minh Châu Âu
Từ khóa tự do Nhượng quyền thương mại
Từ khóa tự do Hạn chế cạnh tranh
Từ khóa tự do Luật Kinh tế
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLKT(10): DSVLKT 006971-80
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLKT(10): MSVLKT 016815-24
000 00000nem#a2200000ua#4500
00147840
0022
004B8FA5AB4-61B3-46DE-A1C7-B61048B8BB9D
005201803051048
008180207s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786045727454|c50000
039|a20180305104741|bluongvt|c20180208145709|dhiennt|y20180207150147|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)209|bNG - T 2017
1001 |aNguyễn, Thị Tình|cTS.
24510|aPháp luật về hạn chế cạnh tranh trong hoạt động nhượng quyền thương mại ở Việt Nam - Từ tư duy pháp lý của EU và Hoa Kỳ đến kinh nghiệm lập pháp của Việt Nam : |bsách chuyên khảo / |cNguyễn Thị Tình
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2017
300 |a216 tr. ; |c21 cm.
520 |aTrình bày một số vấn đề lý luận về hoạt động nhượng quyền thương mại, hạn chế cạnh tranh và pháp luật hạn chế cạnh tranh trong hoạt động nhượng quyền thương mại. Nghiên cứu quan điểm về kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh trong hoạt động thương mại của Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ; vấn đề xác định thị trường liên quan, kiểm soát hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường trong hoạt động nhượng quyền thương mại.
653 |aViệt Nam
653 |aMỹ
653 |aLiên minh Châu Âu
653 |aNhượng quyền thương mại
653 |aHạn chế cạnh tranh
653|aLuật Kinh tế
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLKT|j(10): DSVLKT 006971-80
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLKT|j(10): MSVLKT 016815-24
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2017/chinhtriquocgiasuthat/phapluatvehanchecanhtranhtronghoatdongnhuongquyenthuongmaiovietnamthumbimage.jpg
890|a20|b3
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVLKT 016824 Mượn sinh viên 34(V)209 NG - T 2017 Sách tham khảo 20
2 MSVLKT 016823 Mượn sinh viên 34(V)209 NG - T 2017 Sách tham khảo 19
3 MSVLKT 016822 Mượn sinh viên 34(V)209 NG - T 2017 Sách tham khảo 18
4 MSVLKT 016821 Mượn sinh viên 34(V)209 NG - T 2017 Sách tham khảo 17
5 MSVLKT 016820 Mượn sinh viên 34(V)209 NG - T 2017 Sách tham khảo 16
6 MSVLKT 016819 Mượn sinh viên 34(V)209 NG - T 2017 Sách tham khảo 15
7 MSVLKT 016818 Mượn sinh viên 34(V)209 NG - T 2017 Sách tham khảo 14
8 MSVLKT 016817 Mượn sinh viên 34(V)209 NG - T 2017 Sách tham khảo 13
9 MSVLKT 016816 Mượn sinh viên 34(V)209 NG - T 2017 Sách tham khảo 12
10 MSVLKT 016815 Mượn sinh viên 34(V)209 NG - T 2017 Sách tham khảo 11
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào