Sách tham khảo
34(V)251 BU - H 2017
Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí ở Việt Nam hiện nay :
Kí hiệu phân loại 34(V)251
Tác giả CN Bùi, Đức Hiển
Nhan đề Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí ở Việt Nam hiện nay : sách chuyên khảo / Bùi Đức Hiển
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017
Mô tả vật lý 228 tr. ; 21 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Viện Nhà nước và Pháp luật
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lý luận chung và pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí. Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Môi trường không khí
Từ khóa tự do Ô nhiễm không khí
Từ khóa tự do Ô nhiễm môi trường
Từ khóa tự do Luật Môi trường
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLMT(9): DSVLMT 007015-23
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLMT(10): MSVLMT 016805-14
000 00000nam#a2200000ua#4500
00147843
0022
004EDDE0759-09B2-45B3-B3E5-E3F6AD40DE05
005201802091342
008180207s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786045733103|c47000
039|a20180209134243|bhiennt|c20180209133938|dhiennt|y20180207151012|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)251|bBU - H 2017
1001 |aBùi, Đức Hiển|cTS.
24510|aPháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí ở Việt Nam hiện nay : |bsách chuyên khảo / |cBùi Đức Hiển
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2017
300 |a228 tr. ; |c21 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Viện Nhà nước và Pháp luật
520 |aTrình bày những vấn đề lý luận chung và pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí. Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí ở Việt Nam hiện nay.
653 |aViệt Nam
653 |aMôi trường không khí
653 |aÔ nhiễm không khí
653 |aÔ nhiễm môi trường
653|aLuật Môi trường
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLMT|j(9): DSVLMT 007015-23
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLMT|j(10): MSVLMT 016805-14
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2017/chinhtriquocgiasuthat/phapluatvekiemsoatonhiemmoitruongkhongkhiovietnamhiennaythumbimage.jpg
890|a19|b1
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLMT 007023 Đọc sinh viên 34(V)251 BU - H 2017 Sách tham khảo 19
2 DSVLMT 007022 Đọc sinh viên 34(V)251 BU - H 2017 Sách tham khảo 18
3 DSVLMT 007021 Đọc sinh viên 34(V)251 BU - H 2017 Sách tham khảo 17
4 DSVLMT 007020 Đọc sinh viên 34(V)251 BU - H 2017 Sách tham khảo 16
5 DSVLMT 007019 Đọc sinh viên 34(V)251 BU - H 2017 Sách tham khảo 15
6 DSVLMT 007018 Đọc sinh viên 34(V)251 BU - H 2017 Sách tham khảo 14
7 DSVLMT 007017 Đọc sinh viên 34(V)251 BU - H 2017 Sách tham khảo 13
8 DSVLMT 007016 Đọc sinh viên 34(V)251 BU - H 2017 Sách tham khảo 12
9 DSVLMT 007015 Đọc sinh viên 34(V)251 BU - H 2017 Sách tham khảo 11
10 MSVLMT 016814 Mượn sinh viên 34(V)251 BU - H 2017 Sách tham khảo 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào