Sách tham khảo
34(V)251 BU - H 2017
Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí ở Việt Nam hiện nay :
Kí hiệu phân loại 34(V)251
Tác giả CN Bùi, Đức Hiển
Nhan đề Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí ở Việt Nam hiện nay : sách chuyên khảo / Bùi Đức Hiển
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017
Mô tả vật lý 228 tr. ; 21 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Viện Nhà nước và Pháp luật
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lý luận chung và pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí. Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Môi trường không khí
Từ khóa tự do Ô nhiễm không khí
Từ khóa tự do Ô nhiễm môi trường
Từ khóa tự do Luật Môi trường
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLMT(10): MSVLMT 016805-14
000 00000nam#a2200000ua#4500
00147843
0022
004EDDE0759-09B2-45B3-B3E5-E3F6AD40DE05
005201802091342
008180207s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786045733103|c47000
039|a20180209134243|bhiennt|c20180209133938|dhiennt|y20180207151012|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)251|bBU - H 2017
1001 |aBùi, Đức Hiển|cTS.
24510|aPháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí ở Việt Nam hiện nay : |bsách chuyên khảo / |cBùi Đức Hiển
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2017
300 |a228 tr. ; |c21 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Viện Nhà nước và Pháp luật
520 |aTrình bày những vấn đề lý luận chung và pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí. Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí ở Việt Nam hiện nay.
653 |aViệt Nam
653 |aMôi trường không khí
653 |aÔ nhiễm không khí
653 |aÔ nhiễm môi trường
653|aLuật Môi trường
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLMT|j(10): MSVLMT 016805-14
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2017/chinhtriquocgiasuthat/phapluatvekiemsoatonhiemmoitruongkhongkhiovietnamhiennaythumbimage.jpg
890|a10
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVLMT 016805 Mượn sinh viên 34(V)251 BU - H 2017 Sách tham khảo 1 Acquisitions
2 MSVLMT 016807 Mượn sinh viên 34(V)251 BU - H 2017 Sách tham khảo 3 Acquisitions
3 MSVLMT 016814 Mượn sinh viên 34(V)251 BU - H 2017 Sách tham khảo 10 Acquisitions
4 MSVLMT 016809 Mượn sinh viên 34(V)251 BU - H 2017 Sách tham khảo 5 Acquisitions
5 MSVLMT 016810 Mượn sinh viên 34(V)251 BU - H 2017 Sách tham khảo 6 Acquisitions
6 MSVLMT 016813 Mượn sinh viên 34(V)251 BU - H 2017 Sách tham khảo 9 Acquisitions
7 MSVLMT 016811 Mượn sinh viên 34(V)251 BU - H 2017 Sách tham khảo 7 Acquisitions
8 MSVLMT 016812 Mượn sinh viên 34(V)251 BU - H 2017 Sách tham khảo 8 Acquisitions
9 MSVLMT 016808 Mượn sinh viên 34(V)251 BU - H 2017 Sách tham khảo 4 Acquisitions
10 MSVLMT 016806 Mượn sinh viên 34(V)251 BU - H 2017 Sách tham khảo 2 Acquisitions
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào