Luận văn, Luận án
34(V)531 NG - Q 2017
Thực trạng pháp luật về trọng tài thương mại và các giải pháp nhằm thực thi có hiệu quả pháp luật về trọng tài thương mại ở Việt Nam :
BBK 34(V)531
Tác giả CN Ngô, Thị Mai Quý
Nhan đề Thực trạng pháp luật về trọng tài thương mại và các giải pháp nhằm thực thi có hiệu quả pháp luật về trọng tài thương mại ở Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Ngô Thị Mai Quý ; PGS. TS. Trần Ngọc Dũng hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 88 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lý luận về trọng tài thương mại. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về trọng tài thương mại ở Việt Nam; từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu thi hành hành pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Tố tụng kinh tế
Từ khóa tự do Trọng tài thương mại
Từ khóa tự do Giải quyết tranh chấp
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 008475-6
000 00000nam#a2200000ua#4500
00148058
0023
004AC4A7E33-42AF-4C0C-A781-3B0ED679612A
005201807251130
008180305s2017 vm vie
0091 0
039|a20180725113034|bluongvt|c20180309094652|dluongvt|y20180305170411|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)531|bNG - Q 2017
1001 |aNgô, Thị Mai Quý
24510|aThực trạng pháp luật về trọng tài thương mại và các giải pháp nhằm thực thi có hiệu quả pháp luật về trọng tài thương mại ở Việt Nam : |bluận văn thạc sĩ luật học / |cNgô Thị Mai Quý ; PGS. TS. Trần Ngọc Dũng hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2017
300 |a88 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ luật học. Luật Kinh tế : 60 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2017
520 |aTrình bày những vấn đề lý luận về trọng tài thương mại. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về trọng tài thương mại ở Việt Nam; từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu thi hành hành pháp luật về vấn đề này.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Tố tụng kinh tế
653 |aTrọng tài thương mại
653 |aGiải quyết tranh chấp
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 008475-6
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2017/luatkinhte/ngothimaiquy/angothimaiquythumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 008476 Đọc sinh viên 34(V)531 NG - Q 2017 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 008475 Đọc sinh viên 34(V)531 NG - Q 2017 Luận án, luận văn 1
  1 of 1