Luận văn, Luận án
34(V124)515.2 ĐI - TH 2017
Quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và thực tiễn áp dụng tại tỉnh Hòa Bình :
BBK 34(V124)515.2
Tác giả CN Đinh, Thị Thương
Nhan đề Quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và thực tiễn áp dụng tại tỉnh Hòa Bình :luận văn thạc sĩ luật học /Đinh Thị Thương ; PGS. TS. Đỗ Thị Phượng hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 77 tr. : minh họa ; 28 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu một số vấn đề lý luận và các quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. Phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng quy định của pháp luật tố tụng hình sự về chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tại tỉnh Hòa Bình; từ đó, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động này trong thực tiễn.
Từ khóa tự do Vụ án hình sự
Từ khóa tự do Luật Tố tụng hình sự
Từ khóa tự do Xét xử sơ thẩm
Từ khóa tự do Hòa Bình
Từ khóa tự do Chuẩn bị xét xử
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 008471-2
000 00000nam#a2200000ua#4500
00148060
0023
0041752F8CD-2F13-412D-A7D0-006D1FA054C8
005201807091510
008180306s2017 vm vie
0091 0
039|a20180709151048|blylth|c20180704155007|dlylth|y20180306085437|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V124)515.2|bĐI - TH 2017
1001 |aĐinh, Thị Thương
24510|aQuy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và thực tiễn áp dụng tại tỉnh Hòa Bình :|bluận văn thạc sĩ luật học /|cĐinh Thị Thương ; PGS. TS. Đỗ Thị Phượng hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2017
300 |a77 tr. : |bminh họa ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ luật học. Luật Hình sự và Tố tụng hình sự : 60 38 01 04. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2017
520 |aNghiên cứu một số vấn đề lý luận và các quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. Phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng quy định của pháp luật tố tụng hình sự về chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tại tỉnh Hòa Bình; từ đó, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động này trong thực tiễn.
653 |aVụ án hình sự
653 |aLuật Tố tụng hình sự
653 |aXét xử sơ thẩm
653 |aHòa Bình
653 |aChuẩn bị xét xử
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 008471-2
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2017/luathinhsuvatotunghinhsu/dinhthithuong/adinhthithuongthumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 008472 Đọc sinh viên 34(V124)515.2 ĐI - TH 2017 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 008471 Đọc sinh viên 34(V124)515.2 ĐI - TH 2017 Luận án, luận văn 1
  1 of 1