Luận văn, Luận án
34(VT1)514 PH - CH 2017
Thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự trên địa bàn thành phố Hải Phòng :
BBK 34(VT1)514
Tác giả CN Phạm, Thị Tuyết Chinh
Nhan đề Thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự trên địa bàn thành phố Hải Phòng :luận văn thạc sĩ luật học /Phạm Thị Tuyết Chinh ; TS. Phan Thị Thanh Mai hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 86 tr. : minh họa ; 28 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu một số vấn đề chung và các quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự. Phân tích thực tiễn thi hành các quy định về thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự ở thành phố Hải Phòng. Đề xuất một số giải pháp nhằm bảo đảm thi hành pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Vụ án hình sự
Từ khóa tự do Luật Tố tụng hình sự
Từ khóa tự do Hải Phòng
Từ khóa tự do Quyền công tố
Từ khóa tự do Điều tra vụ án hình sự
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 008459-60
000 00000nam#a2200000ua#4500
00148077
0023
004FC4112D5-32B1-4266-B7B6-E26CD449225C
005201807060827
008180306s2017 vm vie
0091 0
039|a20180706082707|btuoint|c20180309101227|dluongvt|y20180306112736|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(VT1)514|bPH - CH 2017
1001 |aPhạm, Thị Tuyết Chinh
24510|aThực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự trên địa bàn thành phố Hải Phòng :|bluận văn thạc sĩ luật học /|cPhạm Thị Tuyết Chinh ; TS. Phan Thị Thanh Mai hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2017
300 |a86 tr. : |bminh họa ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ luật học. Luật Hình sự và Tố tụng hình sự : 60 38 01 04. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2017
520 |aNghiên cứu một số vấn đề chung và các quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự. Phân tích thực tiễn thi hành các quy định về thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự ở thành phố Hải Phòng. Đề xuất một số giải pháp nhằm bảo đảm thi hành pháp luật về vấn đề này.
653 |aVụ án hình sự
653 |aLuật Tố tụng hình sự
653 |aHải Phòng
653 |aQuyền công tố
653 |aĐiều tra vụ án hình sự
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 008459-60
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2017/luathinhsuvatotunghinhsu/phamthituyetchinh/aphamthituyetchinhthumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 008460 Đọc sinh viên 34(VT1)514 PH - CH 2017 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 008459 Đọc sinh viên 34(VT1)514 PH - CH 2017 Luận án, luận văn 1
  1 of 1