Luận văn, Luận án
34.629 VAT 2017
Tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân ở Lào và Việt Nam dưới góc độ so sánh :
BBK 34.629
Tác giả CN Vatoua, Keryang
Nhan đề Tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân ở Lào và Việt Nam dưới góc độ so sánh : luận văn thạc sĩ luật học / Keryang Vatoua ; PGS. TS. Hoàng Văn Tú hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 88 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lý luận về tổ chức, hoạt động của Hội đồng nhân dân. So sánh quy định của pháp luật Lào và Việt Nam về tổ chức, hoạt động của Hội đồng nhân dân; từ đó đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Lào về vấn đề này.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật So sánh
Từ khóa tự do Lào
Từ khóa tự do Hội đồng nhân dân
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 008443-4
000 00000nam#a2200000ua#4500
00148112
0023
0041D00DFD0-491C-4795-A856-7BD3E483E280
005201806141002
008180307s2017 vm vie
0091 0
039|a20180614100205|bhuent|c20180328085914|dLUONGVT|y20180307113208|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34.629|bVAT 2017
1001 |aVatoua, Keryang
24510|aTổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân ở Lào và Việt Nam dưới góc độ so sánh : |bluận văn thạc sĩ luật học / |cKeryang Vatoua ; PGS. TS. Hoàng Văn Tú hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2017
300 |a88 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ luật học. Luật Hiến pháp và Luật Hành chính : 60 38 01 02. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2017
520 |aTrình bày những vấn đề lý luận về tổ chức, hoạt động của Hội đồng nhân dân. So sánh quy định của pháp luật Lào và Việt Nam về tổ chức, hoạt động của Hội đồng nhân dân; từ đó đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Lào về vấn đề này.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật So sánh
653 |aLào
653 |aHội đồng nhân dân
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 008443-4
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2017/luathienphapvaluathanhchinh/keryangvatoua/akeryangvatouathumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 008444 Đọc sinh viên 34.629 VAT 2017 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 008443 Đọc sinh viên 34.629 VAT 2017 Luận án, luận văn 1
  1 of 1